โคเออร์แม่ฮ่องสอนร่วมจัดกิจกรรมเยาวชนผู้ลี้ภัย

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ชมรมเยาวชนผู้ลี้ภัยได้จัดประชุมเพื่อติดตามการจัดทำจดหมายข่าว “เสียงเยาวชน” ประจำไตรมาสที่ 4 การจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน ตลอดจนเตรียมสำหรับกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุด้อยโอกาสซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน

เตรียมเนื้อหาจดหมายข่าว “เสียงเยาวชน”

หารือและระดมสมองเพื่อจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนในหอพักนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน

เยาวชนที่เคยร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ได้ออกมาแบ่งปันประสบการณ์ความประทับใจในกิจกรรมที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ทำให้มีผู้ที่สนใจจะร่วมกิจกรรมครั้งต่อไปที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม

ฝ่ายจัดอบรมของชมรมเยาวชนได้ร้องขอให้โคเออร์จัดการอบรมเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการ และการจัดการโครงการให้กับสมาชิก ซึ่งวิชาเหล่านี้เปิดสอนในโรงเรียนสำหรับผู้ที่เลือกเรียนสาขาการจัดการชุมชนเท่านั้น ไม่ได้เปิดสอนให้ผู้เรียนทั่วไป จึงมีผู้ที่ไม่ได้เรียนแต่มีความสนใจวิชานี้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น โคเออร์จึงยินดีจะจัดการอบรมวิชาดังกล่าวให้ในวันที่ 24-25 ธันวาคม

หลังประชุมมีการถ่ายภาพเพื่อจัดทำแผ่นผ้าของชมรมเยาวชน

ต่อมาในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 โคเออร์แม่ฮ่องสอนร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก จัดกิจกรรม”เดินสร้างปัญญา” ที่พื้นที่บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเยาวชนผู้ลี้ภัยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 166 คน เป็นหญิง 92 คน และ ชาย 74 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนได้รับความรู้และทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ การทำงานเป็นหมู่คณะ การเป็นผู้นำ การแก้ปัญหา การอ่านแผนที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพของเยาวชน ลักษณะกิจกรรมเป็นการแบ่งกลุ่มเดินตามแผนที่ จัดให้ มีการกำหนดให้แวะพักตามจุดต่าง ๆ เป็นระยะ ซึ่งในแต่ละจุดจะมีหน่วยงานที่จัดบุคลากรและกิจกรรมให้ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองเด็ก

ปลุกพลังเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม แล้วจัดแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ

หัวหน้ากลุ่มอธิบายกฏและกติการมารยาท ก่อนปล่อยตัว “เยาวชนเดินสร้างปัญญา” ให้เดินไปและแวะเวียนเรียนรู้ตามจุดที่พักรายทาง

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ: การคุ้มครองผู้ลี้ภัย ฝ่ายการศึกษา: คุณค่าของการศึกษา
 
ไออาร์ซี: ความรู้ด้านกฏหมาย องค์กรสตรีกะเรนนี: การใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
 
สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์): การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ คณะกรรมการกะเรนนีสงเคราะห์ และ ศูนย์ประสานงานคุ้มครองเด็ก: การคุ้มครองเด็ก และ การส่งเด็กเข้าสู่กระบวนการคุ้มครอง
 
ช่วงถาม-ตอบ หลังจากการเดินสร้างปัญญา สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยกำลังอธิบาย
 
เด็กๆ และ ผู้นำกลุ่มแบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมนี้ ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่สามารถนำไปปรับใช้ได้