โคเออร์แม่สอดดำเนินโครงการอบรมอาสาเยาว์วัยใส่ใจผู้สูงอายุ

โคเออร์แม่สอดสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการอรมอาสาสมัครใส่ใจผู้สูงอายุของเยาวชนผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่หละ อ. ท่าสองยาง จ. ตาก ซึ่งกิจกรรมจะมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีคนดูแล ให้ได้รับการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เด็กและเยาวชนในโครงการได้รับ การถ่ายทอดเรื่องราวและความรู้ต่างๆจากผู้สูงอายุ ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน นอกจากนี้ ในวันที่ 21 สิงหาคม เด็กและเยาวชนจำนวน 15 คน ได้เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุผ่านประสบการณ์จริง ทำให้หันมาสนใจ ใส่ใจดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุและคนในครอบครัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผู้สูงอายุทั้งที่เป็นอาสาสมัครและผู้ที่ถูกดูแลมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมอาสาสมัครใส่ใจผู้สูงอายุ เป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ในชุมชน เพื่อเป็นแบบอย่างให้เด็กๆ รุ่นหลัง เยาวชนและจิตอาสา เกิดความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ มีความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจ และรู้จักใช้ศักยภาพของตนเองเพื่อชุมชน และเมื่อชุมชนเป็นสุข ผลสะท้อนก็จะกลับมาสู่ตนเองและครอบครัวนั่นเอง มีเยาวชนเข้าร่วมการอบรมในโครงการนี้จำนวน 15 คน

โครงการอาสาเยาว์วัยใส่ใจผู้สูงอายุส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกต่างวัยในชุมชน