ความคืบหน้าของโครงการอบรมวิทยากรเกษตรอินทรีย์ในงบประมาณกระทรวงการต่างประเทศ

โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการอบรมวิทยากรเกษตรอินทรีย์ ให้กับผู้ลี้ภัยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในไตรมาสแรกของปี 2558

โดยให้การอบรมเกษตรอินทรีย์ที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่สุริน อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 12-16 และ26-30 มกราคม แล้วแจกจ่ายอุปกรณ์การเกษตรพื้นฐาน ได้แก่ จอบ คราด บัวรดน้ำ ให้กับเกษตรกรจำนวน 20 คน ที่ผ่านการอบรม

ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ อาจารย์พยงค์ ศรีทอง ที่ปรึกษาโครงการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของโคเออร์จัดกิจกรรมประชุมติดตามโครงการอบรมวิทยากรเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงต่างประเทศ เพื่อแนะนำวางแผนงานตลอดจนประเมินผลการทำโครงงานของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากร

ในเดือนมีนาคม โคเออร์ได้จัดการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมในด้านทักษะการเลี้ยงสุกร การคัดเลือกสายพันธุ์ การสร้างโรงเรือน การให้อาหาร และการทำอาหารหมักสูตรสำหรับสุกรด้วยตัวเอง การป้องกันโรค และการฉีดยาป้องกันโรคระบาดโดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์แม่ฮ่องสอน สอนแก่เกษตรกรกลุ่มเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีอยู่ 10 กลุ่ม อยู่ที่บ้านแม่สุริน อ. ขุนยวม 4 กลุ่มและที่บ้านใหม่ในสอย อ. เมือง 6 กลุ่ม ในจำนวนนี้มี 9 กลุ่มที่ต้องการเลี้ยงสุกร และอีก 1 กลุ่มต้องการเลี้ยงปลา

โคเออร์แม่สะเรียงจัดการอบรมผู้ลี้ภัยเพื่อสร้างวิทยากรเตรียมความพร้อมในการกลับสู่มาตุภูมิ ในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่ลามาหลวง ระหว่างวันที่ 6-9, 12 -15 และ 20-21 มกราคม 2015 มีเกษตรกรผู้ลี้ภัยเข้ารับการอบรมจำนวน 23 คน หลังจากนั้นมีการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูกต่อยอดการเรียนรู้ ในเดือนกุมภาพันธ์ เกษตรกรได้จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ สุกร ปลา และกบ ขึ้นที่แม่ลามาหลวงจำนวน 5 กลุ่ม และที่บ้านแม่ละอูน จำนวน 5 กลุ่ม รวม 10 กลุ่ม

โคเออร์แม่สอดจัดอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์โครงสร้างของพืช โรคพืชและการกำจัดโรคพืช การเก็บเมล็ดพันธุ์ การบำรุงดิน การเลี้ยงหมูอินทรีย์ และติดตั้งระบบน้ำ โดยจัดการอบรม ที่พื้นที่บ้านอุ้มเปี้ยมในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ และที่พื้นที่แม่หละ ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ ซึ่งในเดือนมีนาคม เกษตรกรก็เริ่มได้ผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวผักต่าง ๆ ความสำเร็จของโครงการ ทำให้กลุ่มเกษตรกรสนใจยิ่งขึ้น เพราะเห็นประโยชน์ว่าสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้เมี่อย้ายถิ่นฐานกลับสู่มาตุภูมิเดิม

การวางระบบน้ำในแปลงเกษตรที่แม่หละให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการการจัดการน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและสูงสุด มีการติดตั้งระบบน้ำ 2 จุด ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ ดำเนินการระหว่างวันที่ 20-25 มีนาคม 2558

ในพื้นที่พีกพิง แม่หละ มีการส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงแพะ กระต่าย ปลา กบ และ การเลี้ยงแม่พันธุ์หมูสำหรับขยายพันธ์ เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ นำไปประกอบเป็นอาชีพ สร้างรายได้

การแจกจ่ายอุปกรณ์ให้กับเกษตรกรที่เข้ามาร่วมโครงการ มีการลงบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน

การเยี่ยมแปลงเกษตรของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการในพื้นที่แม่หละในเดีอนมีนาคม 2558 มีการแนะนำให้เกษตรกรปลูกผักในพื้นที่จำกัด เช่นการปลูกผักในกระสอบ และการปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อย เป็นต้น

การเดินระบบน้ำในแปลงเกษตรที่พื้นที่ ฯ บ้านอุ้มเปี้ยม โดยกลุ่มเกษตรกร จำนวน 10 คน ในเดือนมีนาคม 2558 เจ้าหน้าที่โครงการได้จัดการประชุม เพื่อหาแนวทางวางรูปแบบของการทำเกษตรในพื้นที่แปลงสาธิตให้ออกมามีรูปแบบที่ถูกต้องและจูงใจให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมมากขึ้น

ติดตั้งระบบน้ำในพื้นที่ ฯ บ้านนุโพ และปรับพื้นที่ในการทำเกษตรกรรม โดยกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม จำนวน 11 คน

โคเออร์กาญจนบุรีทำการแจกจ่ายอุปกรณ์การเกษตรและส่งเสริมโครงการเลี้ยงสัตว์ของผู้ที่ผ่านการอบรมอาสาสมัครด้านการเกษตร ที่บ้านถ้ำหิน