ความก้าวหน้าของโครงการช่วยเหลือผู้ลีภัยด้านการพึ่งพาตนเองในเรื่องเกษตรกรรม การผลิตอาหารและสร้างรายได้ของโคเออร์ ในปี 2557

โครงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเยาวชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทางด้านการผลิตอาหาร ด้วยการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อรับประทานในครัวเรือน และนำผลผลิตส่วนเกินไปจำหน่าย และมีกิจกรรมสร้างรายได้อื่น ๆ โดยโคเออร์ ตลอดปี 2557 มีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ สำหรับสำนักงานสนามโคเออร์กาญจนบุรี ได้จัดแสดงผลงานความก้าวหน้าของผลผลิตในงาน Livelihood Fair ในเดือนกันยายน ขึ้นสองครั้ง โดยจัดขึ้นในวันที่ 6 ที่บ้านถ้ำหิน อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรีและวันที่ 10 กันยายน ที่บ้านต้นยาง กิจกรรมโดยรวม ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการกิจกรรมเสริมรายได้และทักษะการเลี้ยงชีพ ที่โคเออร์สนับสนุน เช่น การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เป็ด ไก่ กบ การเลี้ยงและผสมเทียมปลาดุก การทำสบู่ น้ำยาล้างจาน การทอผ้า การสกรีนเสื้อ และการทำไม้กวาด การปลูกผัก การเพาะถั่วงอก เพาะเห็ดนางฟ้า การจัดสวน ด้วยไม้ดอกไม้ประดับ และการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผักปลอดสารพิษ ไข่เป็ด ไข่ไก่ เป็ดเนื้อ ไก่บ้าน ไก่ย่าง ปลาดุกย่าง ลูกชิ้น เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลี้ภัยได้เห็นเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเพื่อผลิตอาหารและสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวทั้งในปัจจุบัน หรือในอนาคต

นอกจากนี้ ในงานยังมีการเปิดให้ผู้ลี้ภัย ที่มีความสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมสร้างอาชีพ และโครงการเกษตรที่โคเออร์สนับสนุนอยู่ มาลงทะเบียน ซึ่งได้มีผู้ลี้ภัยแสดงความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมสร้างอาชีพ กับทางโครงการเกษตรของโคเออร์ในรุ่นต่อไปเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมLivelihood Fair และเกษตรแฟร์ ของสนามราชบุรีวันที่ 6 และ 10 กันยายน 2557

เจ้าหน้าที่โคเออร์และผู้ลี้ภัยในโครงการถ่ายภาพหมู่ร่วมกับภาพพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และคุณพ่อยอห์น บัปติสท์ บุญเลิศ ธาราฉัตร อดีตประธาน และ อดีตผู้อำนวยการของโคเออร์ ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งสำนักงาน

ส่งเสริมกิจกรรมจัดตั้งร้านตัดผม นพื้นที่พักพิงฯ บ้านต้นยาง อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี

การผลิตสบู่

ปรับปรุงเครื่องผลิตเทียนไข

ส่งเสริมอาชีพการทำกล้วยฉาบ สอนให้กับผูที่สนใจทั้งเยาวชนและผู้สูงอายุเพือ่สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมต่อไป

โคเออร์แม่สะเรียง จัดกิจกรรมเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ตลอดจน การผลิตเครื่องมือเกษตรกรรม

ฟาร์มเลี้ยงหมู

บ่อเลี้ยงปลา

โคเออร์แม่สอด กับ โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองของผู้ลี้ภัย

ส่งเสริม กลุ่มปลูกผัก เพาะเห็ด เลี้ยงแพะ และเลี้ยงกบของพื้นที่พักพิงบ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

กลุ่มเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ พื้นที่พักพิง ฯ บ้านนุโพ อ. อุ้มผาง จ. ตาก

การผลิตสบู่ และ เทียนไข ที่บ้านนุโพ

กลุ่มเลี้ยงหมู พื้นที่พักพิง ฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อ. พบพระ จ. ตาก

กลุ่มเพาะเห็ดหอม พื้นที่พักพิง ฯ บ้านอุ้มเปี้ยม

ในเดือนธันวาคม โคเออร์แม่สอดจัดการอบรม เพื่อให้กลุ่มผู้ลี้ภัย บ้านอุ้มเปี้ยม ได้ศึกษาเกี่ยวกับการทำส้มตำ เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยเรียนรู้เรื่องส่วนผสม และฝึกปฏิบัติ ซึ่งผลที่ได้จากการอบรม กลุ่มผู้เข้าอบรมทุกคนให้ความสนใจมาก สามารถใช้ประกอบอาชีพได้จริง และเรียกร้องให้มีการจัดอบรมแบบนี้อีก