เยาวชนผู้ลี้ภัยแม่สะเรียงบำเพ็ญประโยชน์ช่วงปิดภาคเรียน (เมษายน – พฤษภาคม 2558)

ในช่วงปิดภาคเรียน โคเออร์แม่สะเรียงได้จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เยาวชนในพื้นที่บ้านแม่ละอูน และ บ้านแม่ลามาหลวง เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม เรื่องความเสียสละและช่วยเหลือแบ่งปัน ด้วยการเชิญชวนให้เยาวชนมาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน โดยวันที่ 27- 30 เมษายน ร่วมกิจกรรม ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านและก่อสร้างห้องสุขาให้ผู้ด้อยโอกาสยากไร้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยเริ่มจากเจ้าหน้าที่ผู้ลี้ภัยของโคเออร์ได้เข้าไปสำรวจบ้านของผู้ด้อยโอกาสที่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมตัวบ้านหรือห้องสุขา หลังจากนั้น จึงได้ประสานงานกับคณะกรรมการชุมชนผู้ลี้ภัย จัดหาอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างซ่อมแซม แล้วประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนให้มาเป็นอาสาสมัคร ซึ่งมี เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในบ้านแม่ละอูน จำนวน 104 คน และที่บ้านแม่ลามาหลวง จำนวน 126 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้

เยาวชนกำลังช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนและห้องสุขาสำหรับผู้ด้อยโอกาสยากไร้ที่เดือดร้อน

ต่อมาในวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาด บริเวณพื้นที่สาธารณะ เป็นการร่วมแรงร่วมใจเก็บกวาดกำจัดขยะและทำสะอาดตามแหล่งน้ำและถนนในชุมชนพื้นที่พักพิง ฯ เพื่อให้เยาวชนผู้ลี้ภัยเกิดความตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ชุมชนน่าอยู่ขึ้น มีเยาวชนในพื้นที่บ้านแม่ลามาหลวงเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 91 คน (เป็นหญิง 63 และ ชาย 28 คน) และ บ้านแม่ละอูนจำนวน 149 คน (หญิง 90 และ ชาย59 คน)