โคเออร์แม่สอดร่วมจัดกิจกรรมฉลองวันแม่แห่งชาติ

ในเดือนสิงหาคม 2558 สำนักงานโคเออร์แม่สอดซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่พักพิง ฯ ทั้งสามแห่งของจังหวัดตาก ได้แก่ บ้านอุ้มเปี้ยม อ. พบพระ บ้านนุโพ อ. อุ้มผาง และ บ้านแม่หละ อ. ท่าสองยาง ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๘๓ พรรษา

ด้วยความร่วมมือกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ หน่วยทหาร หัวหน้าผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิง ฯ และผู้แทนองค์กรเอกชนต่าง ๆ ซึ่งมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน กิจกรรมในวันสำคัญนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยได้แก่ ภาคพิธีการบนเวที เป็นการถวายพระพรและวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง โดยผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ การกล่าวสุนทรพจน์ของผู้แทนหน่วยงานและผุ้นำผู้ลี้ภัย การแสดงพื้นบ้านของผู้ลี้ภัย ส่วนภาคค่ำเป็นการร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโดยโครงการเกษตรของโคเออร์ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนพันธุ์ไม้ให้กับหน่วยราชการ ภาคเอกชน ผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิง ฯ ตลอดจนราษฎรไทยชายแดนเพื่อนำไปเพาะปลูกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในโอกาสนี้ด้วย

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่บ้านอุ้มเปี้ยมอำเภอพบพระมีการกล่าวถวายพระพรโดยผู้นำผู้ลี้ภัย และการแสดงทางด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านของผู้ลี้ภัยกลุ่มต่างๆ

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยโครงการเกษตรของโคเออร์ สนับสนุนต้นกล้าพันธุ์ไม้ 4 ชนิดจำนวน 500 ต้น ประกอบด้วย กล้าสัก แดง ประดู่ และ ตะเคียน มอบให้กับหัวหน้าพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยบ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ป่า 4 ไร่ โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมได้แก่ หน่วยทหารเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ป่าไม้บ้านนุโพ อาสาสมัครรักษาดินแดน ราษฎรบ้านกุยเลอเตอและผู้ลี้ภัยบ้านนุโพ

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่เขตป่าห้วยแห้ง อำเภอแม่ระมาดใกล้พื้นที่พักพิง บ้านแม่หละ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย หน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน และองค์กรเอกชน มูลนิธิ จำนวน 100 คนและผู้ลี้ภัยบ้านแม่หละจำนวน 500 คน กิจกรรมประกอบด้วย ประธานกล่าวเปิดพิธี ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชินี จากนั้น ผู้เข้าร่วมงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ที่เตรียมมา