โคเออร์แม่สอดส่งเสริมผู้ลี้ภัยกลุ่มอาชีพสร้างรายได้

ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม โคเออร์แม่สอด มีกิจกรรมด้านส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ของผู้ลี้ภัยหลายกิจกรรม ในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่หละ อ. ท่าสองยาง บ้านอุ้มเปี้ยม อ. พบพระ และ บ้านนุโพ อ. อุ้มผาง จ. ตาก กิจกรรมดังกล่าวเริ่มจากการสำรวจความสนใจ แล้วจัดตั้งเป็นกลุ่มตามอาชีพที่สนใจและตามความถนัด จากนั้น มีการอบรมทักษะ ตลอดจนให้ทุนดำเนินการขั้นต้น และติดตามแนะนำการดำเนินโครงการเป็นระยะ

ที่พื้นที่พักพิงบ้านแม่หละ โคเออร์จัดการอบรมให้กับกลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์ ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2558 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน แยกเป็นชาย 20 คนและหญิง 10 คน เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วยการเลี้ยงปลา กบ สุกร และ แพะ ในระบบอินทรีย์ การลดต้นทุนการเลี้ยงโดยการผลิตอาหารสัตว์เอง การขยายพันธ์และการคัดเลือกพ่อพันธุ์ การทดสอบและการหาค่าคุณภาพน้ำที่จะเลี้ยงปลาและกบ เป็นต้น

บรรยากาศในการอบรมเป็นไปด้วยดี ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจในเนื้อหาที่อบรม มีการถามตอบข้อมูลที่ตนเองไม่เข้าใจในการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

การติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเลี้ยงสัตว์ แม่หละ

ติดตามเยี่ยมกลุ่มเพาะถั่วงอกบ้านแม่หละ มีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงนี้และได้มีการแบ่งผลผลิตให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสด้วย

เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม โคเออร์แม่หละ ได้จัดการอบรมการพิมพ์ลายบนเสื้อ เพื่อให้ผู้ลี้ภัยเรียนรู้การพิมพ์ลาย การออกแบบ การผสมสี การวางแผนขั้นตอนการสกรีนที่ถูกต้อง ตลอดจนการขาย การคิดต้นทุน กำไรในการสกรีนเสื้อ มีผู้ลี้ภัยสนใจเข้ารับการอบรม 15 คน

กิจกรรมที่พื้นทีบ้านอุ้มเปี้ยม อ.พบพระ ในเดือนเมษายน มีการแจกสุกร 3 ตัวให้กลุ่มผู้ลี้ภัยที่เลี้ยงหมู และจากการเยี่ยมกลุ่มกิจกรรม พบว่าสุกรทั้ง 3 ตัว มีสุขภาพแข็งแรงดี

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม โคเออร์ได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน จำนวน 43 คน ในหัวข้อการเพาะเห็ดนางฟ้าพร้อมกับสอนการแปรรูปผลผลิตเห็ดนางฟ้าให้เป็นแหนมเห็ด เป็นการถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่าของเห็ดให้มากขึ้น รูปแบบการอบรม แยกเป็น การเพาะเลี้ยงเห็ดภาคทฤษฎี เป็นการบรรยายประกอบสื่อการสอน และมีการถาม-ตอบเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา และมีภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยการทดลองแปรรูปเป็นแหนมเห็ด ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นเรื่องที่ไม่เคยเรียนรู้และลงมือทำมาก่อน และที่สำคัญคือนำกลับไปรับประทานที่บ้านได้

มีการติดตามกลุ่มเพาะเห็ดและเพาะถั่วงอกเพื่อให้คำแนะนำ

พื้นที่ฯ นุโพ ในเดือนพฤษภาคม 2015 ได้มีกลุ่มผู้ลี้ภัยร่วมกิจกรรมสร้างรายได้ รวมจำนวน 5 กลุ่ม ที่จัดทำแผนงานโครงการส่งให้โคเออร์พิจารณาสนับสนุน ประกอบด้วยกิจกรรมเพาะเมล็ดพันธุ์ เพาะถั่วงอก เลี้ยงสุกร และ แพะ ดังนั้น ในวันที่ 26 -27 พฤษภาคม โคเออร์จึงได้จัดการอบรม เพื่อให้กลุ่มผู้ลี้ภัยที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน เกิดทักษะความรู้เพียงพอที่จะนำไปใช้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้การอบรมภาคทฤษฎี เกี่ยวกับเนื้อหาเทคนิคการเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรอินทรีย์ สมุนไพรสำหรับการรักษาโรคในสัตว์ และภาคปฎิบัติ เป็นการสาธิตการผลิตอาหารปลาและอาหารสัตว์ต่างๆจากวัสดุในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุน

นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมวิชาชีพด้านการผลิตสบู่ น้ำยาซักล้าง และผลิตอาหารเลี้ยงปลาด้วยตนเอง ให้ก้บผู้ลี้ภัย ที่พื้นที่ฯ บ้านแม่หละจำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 15 และที่บ้านนุโพ จำนวน 40 คนเมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม เพื่อให้กลุ่มอาชีพสร้างรายได้ มีความรู้ด้านการผลิต เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่าย หรือจำหน่ายเพื่อหารายได้ ซึ่งเป็นการลงทุนน้อย แต่ได้กำไรดี มีวิธีการทำที่ง่าย สามารถไปสอนต่อ หรือทำเป็นอาชีพได้ในอนาคต

รูปภาพกิจกรรม พื้นที่ ฯ แม่หละ

รูปภาพกิจกรรม พื้นที่ ฯ นุโพ