โคเออร์แม่สอดอบรมวิทยากรด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่มาตุภูมิ

การอบรมให้ความรู้ทางด้านการทำการเกษตรให้กับผู้ลี้ภัย ที่สำนักงานเกษตรของโคเออร์ที่พื้นที่บ้านแม่หละ และ นุโพ และที่สำนักงานสังคมสงเคราะห์ของโคเออร์ที่บ้านอุ้มเปี้ยม ในเดือนตุลาคม นั้น พบว่าผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจดี มีความตั้งใจและสอบถามตลอดเวลา ที่สำคัญมีการจดบันทึกบทเรียนไว้ด้วย ซึ่งหัวข้อที่ให้การอบรมในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัย ทั้ง 3 แห่ง ของจังหวัดตาก เป็นเรื่องของ ระบบนิเวศทางธรรมชาติ โครงสร้างของพืช ดินและการกำเนิดดิน ลม ฟ้า อากาศ ธาตุอาหารพืช ความหมายและหลักการของเกษตรอินทรีย์ การปรับปรุงดิน การป้องกันและจัดการศัตรูพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ การจัดการน้ำ การเลี้ยงสัตว์ และ การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเกษตรอินทรีย์

พื้นที่พักพิงฯ วันที่อบรม จำนวนผู้รับการอบรม (คน)
รอบที่ 1 รอบที่ 2
  บ้านแม่หละ 12-16 ต.ค. 19-22 และ 26 ต.ค. 30
  บ้านอุ้มเปี้ยม 5-9 ต.ค. 19-23 ต.ค. 25
  นุโพ 12-16 ต.ค. 26-30 ต.ค. 20

ในเดือนพฤศจิกายน เนื้อหาที่ให้การอบรมจะเป็นการทบทวนบทเรียนเก่าที่เคยเรียนมาทั้งหมด แล้วจึงสอนการทำการเกษตรอินทรีย์แบบสมัยใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับชุมชน การทำปุ๋ยอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพและการประยุกต์นำวัสดุในชุมชนมาใช้ประโยชน์ การสกัดสารจากพืชเพื่อนำมาใช้เป็นสารไล่แมลง การจัดสรรปันส่วนพื้นที่ทำกินเพื่อให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุด การทำบัญชีครัวเรือนเพื่อแยกประเภทรายรับรายจ่ายในครัวเรือนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

พื้นที่พักพิงฯ วันที่อบรม จำนวนผู้รับการอบรม (คน)
  บ้านแม่หละ 2-6 พฤศจิกายน 36
  บ้านอุ้มเปี้ยม

2-6 พฤศจิกายน

15
  9-30 พฤศจิกายน 10

เนื้อหาสำหรับการอบรมจะเกี่ยวกับเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลชุมชน ตลอดจน ระบบและรูปแบบของโรงเรียนเกษตรกร

มีการอบรมภาคปฏิบัติให้กับผู้ผ่านการอบรมทั้งกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่ ลักษณะการอบรมเป็นการให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้วิธีการเพาะปลูกตั้งแต่การเตรียมดิน เพาะกล้า การปลูกลงแปลง จนถึงการดูแล นอกจากนี้ยังให้ความรู้เพิ่มในเรื่องที่เกษตรกรสนใจเรียนรู้ ได้แก่ การทำสบู่ การทำน้ำยาล้างจาน การทำปุ๋ยหมัก การทำยาดมสมุนไพร เป็นต้น

การอบรมในเดือนตุลาคม

การอบรมในเดือนพฤศจิกายน