โคเออร์แม่สอดส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อกลับสู่มาตุภูมิ

โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมเป็นงานที่โคเออร์ภาคภูมิใจที่สามารถช่วยเหลือให้พี่น้องผู้ลี้ภัย สามารถผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงตัวได้ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะโครงการฝึกอบรมวิทยากรภาคการเกษตรอย่างเข้มข้นเพื่อให้ผู้ลี้ภัยเกิดความรู้ความเข้าใจในการทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นเกษตรกรรมแบบยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถนำทักษะความรู้ไปถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมชาติเมื่อกลับสู่มาตุภูมิในอนาคต

โครงการยังจัดให้มีการอบรมภาคทฤษฎีและการลงภาคปฏิบัติด้วยการลงมือทำการเกษตรอย่างจริงจังในแปลง โดยในเดือนธันวาคม 2558 โคเออร์แม่สอดได้ติดตามความก้าวหน้าของผู้ลี้ภัยในภาคปฏิบัติ ด้วยการเยี่ยมแปลงเกษตรและช่วยให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มเกษตรกรกลุ่มที่จบแล้วและกลุ่มใหม่ที่กำลังอบรมอยู่

มีการซื้อหมูและแพะให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อฝึกทดลองทำโครงการ

ในพื้นที่แปลงเกษตรด้านหน้าของพื้นที่บ้านนุโพนั้น ได้จัดสรรให้เกษตรกร เข้ามาทำการเกษตร

เยี่ยมให้คำแนะนำเกษตรกรที่ผ่านการอบรมโครงการวิทยากรเกษตรอินทรีย์ และสามารถนำความรู้ไปปฎิบัติที่บริเวณบ้านของตนเอง เพื่อให้มีผลผลิตผักสดไว้สำหรับรับประทานในครัวเรือน

บางครัวเรือนมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างรายได้

การปลูกข้าวอินทรีย์ (แบบนาดำ) ในเดือนธันวาคมนี้ ข้าวที่ปลูกในนา ได้ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นที่เรียบร้อย ส่วนหนึ่งเก็บไว้สำหรับทำพันธุ์ในฤดูกาลต่อไป ส่วนที่เหลือเก็บไว้รับประทาน