โครงการอบรมเกษตรกรรมในความสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อเดือนกันยายน โคเออร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศให้ดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมวิทยากรด้านเกษตรอินทรีย์ และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรแก่ผู้หนีภัยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวตามแนวชายแดนไทย-เมียนม่าร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางกลับมาตุภูมิเมื่อสถานการณ์อำนวย ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความสามารถด้านการบำรุงรักษาดิน เกษตรอินทรีย์ ชนิดและความหลากหลายของพืชเพื่อการเพาะปลูก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และนิเวศวิทยา ที่จะต่อยอดไปเป็นเจ้าหน้าที่เกษตรหรือเป็นครูสอนทางด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับนักเรียน หรือคนในชุมชนของตนเองในภายภาคหน้า โดยในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557 โคเออร์ให้การฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มวิทยากรจากชุมชนผู้หนีภัยทั้ง 9 แห่งรวมจำนวน 180 คน

การอบรมมีขึ้นครั้งแรกที่บ้านแม่หละ วันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2557 โดยอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ ที่สำนักงานเกษตรของโคเออร์ จำนวน 30 คน โดยวิทยากรที่ให้การอบรมจะเป็นเจ้าหน้าที่โครงการเกษตรของแต่ละสนาม ซึ่งรูปแบบที่ใช้ในการอบรมจะเป็นแบบบรรยาย ฉาย Power point และลงมือทำในภาคปฏิบัติ

วันที่ 17-21 พ.ย. 2557 ที่พื้นที่ฯ บ้านนุโพ ได้มีการอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นวิทยากร เกษตรอินทรีย์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 20 คน แยกเป็นชาย 4 คน หญิง 16 คน มีหัวหน้าพื้นที่ ฯ บ้านนุโพเป็นประธานในการเปิดการอบรมในครั้งนี้

การอบรมวิทยากรด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับสู่มาตุภูมิ จัดขึ้นที่พื้นที่บ้านแม่ละอูน เมือวันที่ 1-6 และ 15-19 ธันวาคม มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เกษตร และเกษตรกร รวม 30 คน