โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกของเยาวชนต่อตนเองและสังคม

เพื่อให้เยาวชนผู้ลี้ภัยเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง และมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดี โคเออร์แม่สะเรียงจึงจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกเยาวชน ด้วยการจัดเวที ให้เยาวชน แสดงความคิดเห็น ด้านการมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรตนเองและชุมชนให้ดีขึ้น กิจกรรมปลูกจิตสำนึกของเยาวชนนี้ จัดขึ้นที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่ละอูน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 มีเยาวชนเข้าร่วม 47 คน และที่ บ้านแม่ลามาหลวง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม มีเยาวชนเข้าร่วม 30 คน

กิจกรรมปลูกจิตสำนึกกิจกรรมแรก ชื่อ สำรวจตนเอง เป็นการแนะนำให้เยาวชนมองตัวเองว่ามีเป้าหมายในชีวิตด้านการประกอบอาชีพที่ตนเองตั้งใจจะเป็นในอนาคตอย่างไร และจะมีปัจจัยหรือวิธีการใด ที่ทำให้ก้าวไปสู่อนาคตนั้น ซึ่งเยาวชนนำเสนออาชีพที่อยากเป็นมากที่สุดตามลำดับ คือ ครู หมอ ทหาร ครูสอนศาสนา คนขับรถ ขับเรือ เกษตรกร จากนั้นกลุ่มเยาวชนได้บทสรุปของกิจกรรมสำรวจตัวเองที่น่าสนใจคือ ปัจจุบันเป็นพื้นฐานของอนาคต ดังนั้น เยาวชนต้องทำปัจจุบันนี้ให้ดี ด้วยการทำหน้าที่เป็นนักเรียนที่ดี ตั้งใจเรียน และเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่

กิจกรรมที่สองคือการสำรวจชุมชน เป็นการระดมความเห็นว่าเยาวชนต้องการให้ชุมชนของตนเป็นอย่างไร และเยาวชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จะทำอย่างไรให้ชุมชนเป็นไปตามที่หวัง เยาวชนส่วนหนึ่ง เสนอว่าชุมชนควรจะมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และสาธารณูปโภค และเยาวชนอีกส่วนหนึ่งนำเสนอว่า ต้องการชุมชนที่สะอาด และ ปลอดภัย และเห็นว่า สิ่งที่พวกตนทำได้คือ การช่วยดูแลให้ชุมชนมีความสะอาด ช่วยเหลือกันและกัน ตลอดจน ช่วยสอดส่องดูแลคนในชุมชน เป็นต้น

กิจกรรมสุดท้ายคือ ฉันสามารถทำเพื่อให้ครอบครัว ชุมชน และโลกดีขึ้น เป็นการชี้ให้เห็นคุณค่าของแต่ละคน ทุกคนมีต้นทุนเท่ากัน คือ 1 สมอง และ 2 มือ ทุกคนมีเป้าหมาย ต้องมีการวางแผน และดำเนินการตามแผนนั้น ๆ จะทำให้บรรลุเป้าหมาย การจะทำให้ชุมชนและโลกดีขึ้นนั้น ทำคนเดียวได้ แต่หากเราร่วมมือกัน เราก็จะทำได้ดีขึ้น

กิจกรรมเยาวชนที่บ้านแม่ละอูน

กิจกรรมเยาวชนที่บ้านแม่ลามาหลวง