โคเออร์แม่สอดส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน

ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หลังการสอบปลายภาคแล้วเจ้าหน้าที่โคเออร์ได้ชักชวนเด็กนักเรียนให้ออกไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เช่น ออกทำความสะอาดตามบริเวณรอบพื้นที่พักพิงฯ ไปเยี่ยมบ้านเพื่อช่วยทำความสะอาดบ้านผู้สูงอายุ และทำความสะอาดตามวัดและโบสถ์ กิจกรรมการทำฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ซึ่งพบว่าเด็กและเยาวชนมีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกันอีกทั้งได้เรียนรู้วิธีการทำงานด้วย

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 กลุ่มเยาวชนผู้ลี้ภัยบ้านอุ้มเปี้ยม อ. พบพระ จ. ตาก จำนวน 50 คน ออกไปบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน เช่น กลุ่มทำความสะอาดวัดโบสถ์ และหมู่บ้านใกล้เคียง และ กลุ่มเยี่ยมบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้กำลังใจและช่วยทำความสะอาด สร้างความประทับใจให้กับผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง

กิจกรรมของกลุ่มเยาวชนผู้ลี้ภัยที่บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จ. ตาก จำนวน 50 คน ร่วมกับราษฎรในหมู่บ้านกุยเลอตออีกจำนวน 15 คน โดยการประสานงานระหว่างหน่วยงานหลายฝ่าย เพื่อร่วมกันสร้างฝายกักเก็บน้ำที่หมู่บ้านกุยเลอตอ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา จำนวน 2 จุด