โคเออร์แม่สอดจัดการอบรมแกษตรกรรมขั้นสูงให้กับกลุ่มผู้ลี้ภัยบ้านนุโพที่เตรียมตัวเดินทางไปประเทศที่สาม

เพื่อให้ผู้ลี้ภัยที่เตรียมเดินทางไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม หรือกลับมาตุภูมิ ได้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงตัวเอง โครงการเกษตรโคเออร์แม่สอด จึงจัดให้มีการอบรมความรู้ทางด้านเกษตรภาคครัวเรือนและเกษตรอุตสาหกรรม (เกษตรผสมผสาน และ เกษตรเชิงเดี่ยว) บัญชีครัวเรือน การจัดการฟาร์มและทำบัญชีฟาร์ม การแปรรูปและถนอมอาหาร การเก็บและคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพไว้สำหรับเพาะปลูกเอง ระบบการรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ การผลิตเพื่อจำหน่ายในท้องตลาด เทคนิคการปลูกผักและชนิดของพืชผักเมืองหนาว ที่ควรรู้ โดยจัดขึ้นที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านนุโพ อ. อุ้มผาง จ. ตาก ในวันที 23 กรกฎาคม 2557 มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน เป็นชาย 11 คน และ หญิง 19 คน

กลุ่มผู้ลี้ภัยที่เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมตัวไปประเทศที่สามในครั้งนี้ มีความสนใจเนื้อหาการอบรมและได้ซักถามถึงข้อที่ตนเองสงสัยอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้เรียนรู้ นอกจากนี้ ยังได้ชมวีดีโอในเรื่องของการเกษตรกรรมภาคครัวเรือน เกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรม หรือการเกษตรในต่างประเทศ จึงทำให้กลุ่มผุ้ลี้ภัยที่เข้ารับการอบรมได้เห็นภาพ ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น

นอกจากนี้ โครงการเกษตร ที่บ้านนุโพ ยังได้ให้การอบรมแก่ เกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 34 คน ( ชาย 12 คน หญิง 22 คน )
เมื่อวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2557

และได้จัดอบรมเพิ่มความรู้ให้กับเกษตรกรรุ่นเก่า จำนวน 32 คน ( ชาย 14 คน หญิง 18 คน ) ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

ตลอดจนมีการติดตามเยี่ยมเยียนแปลงเกษตรเพื่อให้คำแนะนำแก่เกษตรกร 8 ครอบครัว เช่น หามุ้งหรือกระสอบเก่าคลุมเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงคุ้ยเขี่ยแปลงผัก ยกแปลงให้สูงเกินน้ำท่วมหน้าฝนและคลุมผิวหน้ามิให้ผักถูกฝนมากไป เพาะกล้าก่อนลงดินเพื่อให้ต้นสมบูรณ์ และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับสารไล่แมลงได้ที่สำนักงานเกษตรโคเออร์กรณีมีแมลงรบกวน

กิจกรรมการแจกจ่ายผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหารเสริม (เห็ด – ถั่วงอก) ให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส