โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมเยาวชนรณรงค์ป้องกันภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 โคเออร์แม่สะเรียงได้จัดกิจกรรมวันเสาร์ ให้กับเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัย ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ในชุมชน เช่น อัคคีภัย ซึ่งเคยสร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมาแล้วหลายครั้ง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชุมชน มีการตื่นตัวและเฝ้าระวังภัย หลังจากนั้น ได้จัดกิจกรรมภาคปฏิบัติให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม นั่นคือ การเดินรณรงค์ ถือแผ่นป้ายความรู้และคำขวัญ เพื่อให้ความรู้ และสร้างความตระหนักของชุมชน ในเรื่องการเฝ้าระวังภัยพิบัติ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นที่พื้นที่ บ้านแม่ลามาหลวง มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน และที่บ้านแม่ละอูน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 294 คน