โคเออร์แม่ฮ่องสอนพัฒนาศูนย์เกษตรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรกรรมสำหรับผู้ลี้ภัย

โคเออร์แม่ฮ่องสอนพัฒนากิจกรรมของสำนักงานเกษตรกรรม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์สาธิตเกษตรกรรมสำหรับผู้ลี้ภัย

ศูนย์สาธิตเกษตรกรรมและแหล่งเรียนรู้ของโคเออร์ที่บ้านแม่สุริน อ.ขุนยวม ได้ส่งเสริมให้ผู้ลี้ภัยที่สนใจเป็นเกษตรกร มีความรู้ความชำนาญในด้านเกษตรอย่างครบถ้วนเพื่อเตรียมพร้อมสู่อนาคต เพื่อการเรียนรู้และหารายได้ ด้วยการส่งเสริมการเพาะปลูกพันธุ์พืชตามฤดูกาล การเพาะปลูกผักชนิดต่างๆเช่น พริก มะเขือ มะนาวในบ่อซีเมนต์ กล้วยหอมทอง เพื่อขยายพันธุ์ มีโรงเรือนเพาะชำสำหรับกลุ่มเพาะกล้าไม้ และสอนการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกหลักวิธี เพื่อให้สัตว์เติบโตและสุขภาพดี

แปลงเพาะปลูก

กล้าไม้

ศูนย์สาธิตเกษตรกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ของผู้ลี้ภัย มีการส่งเสริมการเลี้ยงหมู ปลา กบ และ แพะ ปัจจุบันแพะให้ลูกแล้ว 4 ตัว จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 4 ตัว รวมเป็น 8 ตัว

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในพื้นที่ฯ บ้านใหม่ในสอย อ. เมือง แม่ฮ่องสอน

วันที่ 8 พฤษภาคม จัดอบรมการเพาะถั่วงอกเพื่ออาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในหอพัก จำนวน 10 คน

วันที่ 20 พฤษภาคม จัดอบรมการเกษตรอินทรีย์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ลี้ภัย จำนวน 9 คน เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ ไปแนะนำชาวบ้านที่มารับบริการทางการเกษตร  การอบรมในภาคทฤษฎี และการลงมือปฏิบัติจริง

วันที่ 21 พฤษภาคม จัดอบรมหลักสูตรวิชาการเกษตรอินทรีย์เบื้องต้นสำหรับเกษตรกรรายใหม่ให้กับผู้ลี้ภัยที่สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน ที่พื้นที่พักพิงบ้านแม่สุริน (ซ้าย) เป็นการอบรมประกอบวิดีทัศน์เพื่อความเข้าใจ (ขวา) แจกอุปกรณ์การเกษตรให้กับผู้สำเร็จการอบรม

สำหรับศูนย์สาธิตเกษตรเพื่อการเรียนรู้ของโคเออรในพื้นที่แม่สุริน อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน ในเดือนพฤษภาคม มีการเพาะปลูกพืชผักต่าง ๆ เช่น ผักกาด กวางตุ้ง ผักคะน้าผักบุ้ง ฟักทอง เป็นต้น ตลอดจนมีการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกข้าว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่และผู้ลี้ภัย

ในเดือนนี้ได้นำพันธุ์กบมาปล่อยและเลี้ยงไว้ในศูนย์สาธิต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่และผู้ลี้ภัยในสำนักงานเกษตร

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงปลา มีการเตรียมบ่อเลี้ยงปลาให้พร้อม ก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงสุกร เป็นการติดตามการดำเนินกิจกรรมพร้อมทั้งให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่กลุ่ม

โครงการอบรมเกษตรกรรายใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ได้มีการอบรมผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นเกษตรกรรายใหม่จำนวน 20 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสอนให้รู้จักการเพาะปลูกพืชผักอินทรีย์ได้อย่างถูกต้องให้ได้ผล ซึ่งได้รับความสนใจเรียนรู้เป็นอย่างดี