โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดอบรมเรื่องสร้างโลกสวยด้วยพลังเยาวชน ที่บ้านแม่สุริน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 โคเออร์แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเพื่อเยาวชน ในเรื่องสร้างโลกสวยด้วยพลังเยาวชน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 21 คน เป็นเยาวชนหญิง 13 คน ชาย 8 คน กิจกรรมเริ่มด้วยการระดมความคิดเยาวชนเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาในพื้นที่พักพิง ฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของตน และเยาวชนมีความคิดเห็นว่าควรจะทำอย่างไรให้ชุมชนดีขึ้นตามศักยภาพและกำลังของตน เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างแสดงความคิดเห็นออกมาในรูปแบบภาพวาดแสดงเรื่องราว เช่น การดื่มสุรานำมาซึ่งการใช้ความรุนแรงในครอบครัว มีเยาวชนบางคนถูกชักชวนให้ออกไปทำงานนอกพื้นที่พักพิง ฯ แต่แล้วกลับไม่ได้รับค่าจ้าง เด็กไร้ผู้ปกครองที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ปัญหาภัยพิบัติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม เป็นต้น อาหารปันส่วนลดลง เยาวชนยังให้ความเห็นว่า อยากเรียนจบเพื่อจะได้ทำงานเพื่อชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระดับกรรมการพื้นที่ซึ่งสามารถมีส่วนเข้าไปแก้ไขปัญหาชุมชนต่าง ๆ เป็นต้น

เยาวชนนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน

เยาวชนนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในชุมชน เช่น เพลิงไหม้ หรือน้ำท่วม ขอให้คณะกรรมการเร่งประกาศให้ชุมชนทราบและให้ทุกฝ่ายระดมความร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที

เยาวชนนำเสนอปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดแรงงานเด็ก โดยเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องจัดคณะทำงานประชุมและหาทางช่วยเหลือ