โคเออร์แม่ฮ่องสอนร่วมจัดกิจกรรมวันพ่อ

ในเดือนธันวาคม ได้มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 88 พรรษา และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ทั้งนี้ หน่วยราชการและเอกชนทุกภาคส่วน โดยนายมารุต ปัญญาบุญ ปลัดอำเภอขุนยวม ได้นำเจ้าหน้าที่องค์กรต่าง ๆ และผู้ลี้ภัย กล่าวถวายพระพรและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ตามด้วยการแสดงของเด็กและเยาวชน ตลอดจน มีการจัดและแสดงนิทรรศการของกลุ่มหน่วยงานองค์กรผู้ลี้ภัยในพื้นที่ ทั้งนี้กิจกรรมเทิดพระ เกียรติจัดขึ้นในพื้นที่บ้านแม่สุริน อ. ขุนยวม วันที่ 3 และที่บ้านใหม่ในสอย อ. เมืองแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558

โคเออร์ได้ร่วมเฉลิมฉลองวันพ่อด้วยการจัดหลากหลายกิจกรรมด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ลี้ภัยในโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการเกษตรและสิ่งแวดล้อม และโครงการสร้างอาชีพเสริมรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองของผู้ลี้ภัย มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้กับผู้มาร่วมงานทั้งทางด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มีการแจกจ่ายกล้าไม้หลายชนิดให้กับชาวบ้านและมีการรณรงค์การฟื้นฟูป่าโดยให้ผู้ลี้ภัยร่วมกันปลูกต้นไม้ใกล้พื้นที่พักพิง ฯ อีกทั้งยังได้แจกเมล็ดพันธุ์ให้กับผู้ลี้ภัยที่สนใจนำไปปลูกในบริเวณบ้านอีกด้วย

การจุดเทียนชัยและการแสดงของเด็กและเยาวชน

การจัดนิทรรศการการแสดงผลผลิตทางการเกษตร

การมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดแปลงผักเกษตรอินทรีย์

โคเออร์ได้ร่วมเฉลิมฉลองวันพ่อด้วยกิจกรรมในส่วนของโครงการเกษตรและสิ่งแวดล้อมในวันที่ 5 ธันวาคม