ผู้ลี้ภัยกับกิจกรรมเฉลิมฉลองวันพ่อแห่งชาติ

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ในปี 2557 นี้ โคเออร์ได้ร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบทั้ง 9 แห่งเช่นเดียวกับทุกปี

โดยในปีนี้โคเออร์ส่งเสริมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ด้วยการจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน และปลูกจิตสำนึกให้ผู้ลี้ภัยทุกคนเห็นความสาคัญของป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ดังเช่น โคเออร์แม่ฮ่องสอน สนับสนุนกล้าไม้จำนวน 200 ต้น ให้ตัวแทนหัวหน้าองค์กรเอกชนและชาวบ้านผู้ลี้ภัยช่วยกันปลูกในพื้นที่ที่ เจ้าหน้าที่โครงการเกษตรได้เตรียมไว้ไห้ พร้อมทั้งสนับสนุนเทียนไข จำนวน 6,000 แท่ง สำหรับบ้านใหม่ในสอย อ.เมือง ส่วนบ้านแม่สุริน อ.ขนยวม จ. แม่ฮ่องสอน มีการปล่อยพันธุ์ปลาซึ่งได้รับมาจากหน่วยประมงน้ำจืดจำนวน 15,000 ตัว และได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้เกิดการอนุรักษ์ปลาในบริเวณที่ปล่อยเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ

สำหรับโคเออร์แม่สะเรียง ได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันพ่อแห่งชาติมากมาย เช่น การจัดแสดงผลผลิตด้านการเกษตรหรือเกษตรแฟร์ นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ การแสดงและการละเล่นทางวัฒนธรรรมของผู้ลี้ภัย และการแข่งขันกีฬา เพื่อให้ผู้ลี้ภัยที่บ้านแม่ลามาหลวงและแม่ละอูน อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน ได้ร่วมงานรื่นเริงเฉลิมฉลองอย่างมีความสุข

ในส่วนของโคเออร์แม่สอด ได้ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่หละ อ. ท่าสองยาง บ้านอุ้มเปี้ยม อ. พบพระ และ บ้านนุโพ อ. อุ้มผาง จ.ตาก ซึ่งเป็นชุมชนผู้ลี้ภัยขนาดใหญ่ จึงมีหน่วยงานและโรงเรียนในชุมชนหลายแห่ง ร่วมกับภาครัฐ จัดกิจกรรมถวายพระพรในโอกาสนี้ โดยกิจกรรมภาคพิธีการได้แก่ กิจกรรมบนเวที การกล่าวถวายพระพร โดยผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำและกรรมการผู้ลี้ภัย รวมทั้งโคเออร์ เข้าร่วม จากนั้นจึงเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมของกลุ่มเยาวชนผู้ลี้ภัย เช่น การขับร้องเพลง และการเต้นรำดง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแสดงผลผลิตการเกษตรของโคเออร์ กิจกรรมกีฬา เป็นต้น มีผู้ลี้ภัยเข้าร่วมกิจกรรมประมาณพื้นที่ละ 500 คน

กิจกรรมวันพ่อที่บ้านนุโพ เป็นการให้ความรู้แก่เด็กในเรื่องการเพาะปลูก เช่นการเพาะเมล็ดในถาดเพาะกล้า การทดสอบความงอกของเมล้ดพันธุ์ การปรับปรุงดินก่อนปลูกในแปลง การกลั่นน้ำหมักชีวภาพ การใช้สารอินทรีย์ในการปรับปรุงดิน เป็นต้น

ในส่วนของพื้นที่พักพิง ฯ บ้านต้นยาง อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี โคเออร์และคณะกรรมการผู้ลี้ภัย ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันพ่อ ขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม และที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ในวันที่ 5 ธัวาคมโดยมีผู้ลี้ภัยและองค์กรเอกชนที่ทำงานในพื้นที่พักพิง ฯ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน