โคเออร์สนับสนุนกิจกรรมจัดการขยะด้วยความร่วมมือของชุมชนผู้ลี้ภัยบ้านแม่หละ อ. ท่าสองยาง จ. ตาก

ตลอดปี 2557 กิจกรรมด้านจัดการขยะ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ลี้ภัยเกิดความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดน่าอยู่เสมอยังคงดำเนินอยู่ตลอดมา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 โคเออร์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และรณรงค์จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน 45 คน ในหัวข้อหลักการคัดแยกขยะด้วยหลัก 3 R (Reduce, reuse and recycle) จากนั้น ได้ให้เด็กนักเรียนแต่ละคนวาดภาพเพื่อรณรงค์ชักชวนให้ชุมชนร่วมกันจัดการขยะ เพื่อนำภาพไปติดไว้ตามโรงเรียนและสำนักงานต่าง ๆ ทั้งนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการรักษาความสะอาดทั้งในบ้านและในชุมชนของตนเอง และยังสนุกสนานกับกิจกรรมวาดภาพเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ชักชวนให้ช่วยกันทิ้งขยะลงถังขยะ นำขยะไปทิ้งตามจุดที่กำหนดให้ เพื่อรอการจัดเก็บ การนำสิ่งของเหลือใช้ไปขาย หรือดัดแปลงมาใช้ใหม่ เช่น ใช้เป็นภาชนะปลูกพืชผักสวนครัว ทำไม้ดอกไม้ประดับ ทำดอกไม้ประดิษฐ์จากขวดน้ำใช้แล้ว เป็นต้น

ต่อมาในวันที่ 27 ตุลาคม โคเออร์จัดกิจกรรม“รู้คุณค่าขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม ต้องตระหนักคัดแยกขยะทิ้งลงถัง” เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ลี้ภัยเอง พัฒนาความรู้เพื่อให้ทุกคนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ใหม่ให้รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการด้านการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเล็งเห็นคุณค่าของสิ่งของเหลือใช้มากขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจสู่ชุมชนที่ไปเยี่ยมเยียนต่อไป

ในเดือนพฤศจิกายน มีกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดและเก็บขยะในบริเวณสาธารณะและหมู่บ้านไทยใกล้พื้นที่พักพิง ฯ แม่หละ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน

วันต่อมา คือ 14 พฤศจิกายน โคเออร์จัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะบริเวณโรงเรียน และริมคลองหลังหอพักนักเรียน มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะจำนวน 85 คน

ทำความสะอาดบ่อบำบัดและทำการปลูกธูปฤาษีใหม่เนื่องจากต้นธูปฤาษีเก่าเสื่อมสภาพในการบำบัดน้ำเสียและตายไปบ้าง จึงต้องทำการปลูกทดแทนใหม่เพื่อจะใช้ทำการบำบัดน้ำเสียในฤดูฝนต่อไป

ในเดือนธันวาคม โคเออร์ได้มอบอุปกรณ์จัดการขยะให้แก่ ปลัด อบต.แม่หละ ได้แก่ ถังขยะ 3 ใบและถังน้ำ 1 ใบรวมทั้งไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้าจำนวนอย่างละ 10 อัน

การเยี่ยมบ้านรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมสอนคัดแยกขยะโดยเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมของโคเออร์

กิจกรรมจัดเก็บขยะ คัดแยก และ เผาทำลายหลังการคัดแยกแล้ว