โคเออร์แม่สะเรียงให้การอบรมด้านการคุ้มครองเด็กผู้ลี้ภัย

เมื่อวันทื่ 16-17 ธันวาคม 2558 โคเออร์จัดการอบรมด้านการสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กให้กับบุคลากรผู้ลี้ภัยที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ในชุมชน เพื่อให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจด้านพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย มีผู้เข้าอบรมจากพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่ลามาหลวง จำนวน 19 คน เป็นหญิง 8 คน ชาย 11 คน จากพื้นที่ ฯ บ้าน แม่ละอูน จำนวน 16 คน เป็นหญิง 8 คน ชาย 8 คน รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 35 คน

ในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้และทบทวนในเรื่องของพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัย ได้แก่ ระยะก่อนคลอด วัยแรกเกิด วัยเตาะแตะ วัยเด็กตอนต้น วัยเด็กหรือวัยเรียน วัยรุ่น การประเมินพัฒนาการเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำ ผลกระทบต่อพัฒนาการของเยาวชนที่แต่งงานหรือตั้งครรภ์ก่อนอายุ 18 ปี ซึ่งมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ ซึ่งความรู้ความเข้าใจในปัญหาของเยาวชน ที่ได้นี้สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานช่วยเหลือเด็กต่อไป

ผู้เข้าร่วมอบรม จากทั้งสองพื้นที่ ฯ ยังได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนประสบการณ์การทำงานซึ่งกันและกัน และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงานและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะงานสังคมสงเคราะห์เด็กร่วมกันอีกด้วย