โคเออร์แม่สอดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ

จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัย ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัย บ้านนุโพ อ. อุ้มผาง จ.ตาก โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 29 -30 พฤศจิกายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ให้การฝึกฝนเรียนรู้ผ่าน กิจกรรม และ ฐานความรู้เรื่องต่าง ๆ 4 ฐาน ได้แก่ ความรู้พื้นฐานของลูกเสือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ความรู้เรื่อง ป่าไม้ การคัดแยกขยะ และฐานผจญภัย อีก 4 ฐาน ตลอดจนการร่วมกันระดมสมองจัดแสดงละครส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมสันทนาการ การบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น

เยาวชนทั้งหมดเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรมทุกฐานที่มีประโยชน์ที่โคเออร์จัด โดยเฉพาะกิจกรรมรอบกองไฟ ที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ เพราะได้แสดงละครที่มีข้อคิดให้เพื่อนๆได้ดู ส่วนเรื่องป่าไม้ ต่างรู้สึกถึงคุณค่าและประโยชน์ของป่าไม้ และจะนำประสบการณ์นี้ไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วย

กิอรรมอบรมค่ายลูกเสือบ้านนุโพ 29-30 พฤศจิกายน 2557

ต่อมาโคเออร์ได้จัด จัดกิจกรรมค่ายลูกเสีอเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชน บ้านอุ้มเปี้ยม ในวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน