กิจกรรมค่ายลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัย

โคเออร์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัย วัย 15 – 18 ปี ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2557 สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 27 ถึง 29 พฤศจิกายน 2557 มีการจัดการอบรมค่ายลูกเสือ โดยปลัดหัวหน้าพื้นที่พักพิงบ้านในสอย และผู้แทน UNHCR เปิดการอบรม และ ตัวแทน กองร้อย ตชดที่ 336 เป็นวิทยากร มีเยาวชนผู้ลี้ภัยเข้าร่วมจำนวน 35 คน โดยมาจากบ้านใหม่ในสอย อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 20 คน และ จากบ้านแม่สุริน อ. ขุนยวม จ แม่ฮ่องสอน จำนวน 15 คน หลังการอบรม เยาวชนเล่าถึงความประทับใจในการอบรมครั้งนี้ ว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะ ฝึกความคิดริเริ่มเป็นผู้นำ และมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น มีความสนุกสนานตื่นเต้นในกิจกรรมแต่ละฐานเรียนรู้ ทั้งวิชาลูกเสือ ตลอดจนเรียนรู้พระราชกรณียกิจในหลวงอันเป็นต้นแบบแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

พิธีเปิด โดยปลัดหัวหน้าพื้นที่พักพิง ฯ และ ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ

กิจกรรมนันทนาการละลายพฤติกรรม

กิจกรรมฝึกระเบียบวินัย ความอดทน เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน