โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ในวันหยุดสำหรับเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัย

ในระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม โคเออร์แม่สะเรียง ร่วมกับหน่วยทหารพราน ได้จัดกิจกรรมพิเศษช่วงปิดภาคเรียน ด้วยการอบรมหลักสูตรลูกเสือ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะชีวิตในเรื่องการมีวินัย ความอดทน ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และการเชื่อฟัง เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กในบ้านแม่ลามาหลวงและแม่ละอูน ผู้ร่วมกิจกรรมมาจาก พื้นที่ ฯ แม่ลามาหลวง 50 คน (หญิง26 ชาย 24 คน) จากพื้นที่ ฯ แม่ละอูน 48 คน (หญิง 25 คน ชาย 23 คน) โดยใช้สถานที่จัดอบรมคือที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่ลามาหลวง และมีทหารพรานมาเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

สำหรับเด็กเล็ก โคเออร์ได้จัดกิจกรรมวันเสาร์ขึ้นเพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้ลี้ภัยเด็กในวันเสารที่ 10 ตุลาคม และ 14 พฤศจิกายน เพื่อให้เด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัย ใช้เวลาว่างในวันสุดสัปดาห์ให้เกิดประโยชน์ ในทางสร้างสรรค์ จินตนาการ เปิดโอกาสให้พัฒนาทักษะ แสดงความสามารถ กล้าแสดงออก และรู้จักกับเพื่อน ๆ ในชุมชน เช่น กิจกรรมอ่านหนังสือนิทาน วาดภาพระบายสี เล่นของเล่นเพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น โดยมีเด็กๆให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เดือนตุลาคมมีเด็กร่วมกิจกรรมวันเสาร์ ที่บ้านแม่ลามาหลวง จำนวน 301 คน และที่บ้านแม่ละอูนจำนวน 271 คน

ในเดือนพฤศจิกายน มีการจัดกิจกรรมวันเสาร์ ให้กับเด็กในวันเสารที่ 14 พฤศจิกายน 2015 มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ในพื้นที่ ฯ แม่ลามาหลวง มีจำนวน 303 คน และที่แม่ละอูนจำนวน 306 ส่วนกิจกรรมในพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กนั้น ที่บ้านแม่ลามาหลวง มีเด็กๆ เข้าไปร่วมกิจกรรม อ่านนิทานและเล่นของเล่นจำนวน 844 คน และที่แม่ละอูนมีเด็กๆ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,021 คน