กิจกรรมปิดภาคเรียนเยาวชนอาสาซ่อมบำรุงถนนเพื่อสาธารณะที่บ้านอุ้มเปี้ยม

เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านอุ้มเปี้ยมได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนปีนี้ ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและชุมชน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 สำนักงานโคเออร์แม่สอด กลุ่มเยาวชน และคณะกรรมการศูนย์ลี้ภัยบ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จึงได้จัดทำกิจกรรมปรับปรุงถนน ขึ้นมา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อพื้นที่สาธารณะให้กับเยาวชน

กิจกรรมในครึ่งวันเช้า เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. มีการลงทะเบียน และแจกหมวกของโคเออร์ แจกอุปกรณ์ขุดดิน และกระสอบขนดิน จากนั้น กลุ่มเยาวชน จำนวน 200 คน เป็นผู้ขุดดินเตรียมให้ กลุ่มผู้ใหญ่ ได้แก่ คณะกรรมการพื้นที่และผู้มีจิตอาสาในชุมชนและเจ้าหน้าที่โคเออร์ภาคชุมชนช่วยกันลงแรงตอกเสาและบรรจุกระสอบดินเพื่อเสริมความแข็งแรงของถนนและตลิ่งจากการพังทะลาย ด้วยการประสานงานเตรียมการและความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันในเวลาครึ่งวันจนได้ถนนใหม่แข็งแรง สวยงาม เป็นที่ภาคภูมิใจของเยาวชน และผู้ใหญ่ทุกคนที่ร่วมกิจกรรม

กิจกรรมปลุกจิตสำนึกที่ดีต่อพื้นที่สาธารณะ โดยเยาวชนอุ้มเปี้ยมใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียน ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันซ่อมบำรุงถนนเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557