ประมวลภาพกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันผู้ลี้ภัยโลก

ระหว่างวันที่ 17 – 20 มิถุนายน 2557 สำนักงานสนามโคเออร์ทุกแห่งต่างได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลก และ วันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีกิจกรรมหลายหลายในแต่ละพื้นที่ อาทิ การจัดซุ้มประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้โครงการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเลี้ยงสัตว์ และโครงการฝึกอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเอง การจัดกิจกรรมของเยาวชน เช่น การแสดงและการร้องเพลงของกลุ่มเด็ก การเดินแบบด้วยชุดที่ประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุเหลือใช้ของกลุ่มเยาวชน กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนการออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฝึกอาชีพ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของผู้ลี้ภัยในชุมชน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่ม อาทิ เทียนไข น้ำยาล้างจาน ผ้าทอ ยาหม่อง ผักปลอดสารพิษจากเกษตรกรตัวอย่าง ซึ่งนำมาจำหน่ายในราคาถูก ผู้เข้าร่วมงานในบางพื้นที่ ยังได้รับแจกคู่มือการทำเกษตรกรรม และ ต้นไม้ เพื่อนำไปเพาะปลูกที่บ้านด้วย

ภาพการจัดงานวันผู้ลี้ภัยโลก และ วันสิ่งแวดล้อมโลก ที่พื้นที่พักพิงบ้านแม่สุริน อ. ขุนยวม และบ้านใหม่ในสอย อ. เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ซุ้มประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้โครงการต่าง ๆ ของโคเออร์

การจัดแสดงผลผลิตของโครงการฝึกอาชีพเยาวชนผู้ลี้ภัย

ภาพบรรยากาศการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมแลวันผู้ลี้ภัยโลกที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่ละอูน และแม่ลามาหลวง อ.สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน

ภาพกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันผู้ลี้ภัยโลก ที่พื้นที่พักพิง จ. ตาก

งานวันผู้ลี้ภัยโลกที่บ้านแม่หละ อ. ท่าสองยาง จ. ตาก

วันผู้ลี้ภัยโลกที่บ้านอุ้มเปี้ยมใหม่ อ. พบพระ จ. ตาก

วันผู้ลี้ภัยโลกที่บ้านนุโพ อ.อุ้มผาง  จ.ตาก

วันสิ่งแวดล้อมโลกที่บ้านอุ้มเปี้ยมใหม่  อ.พบพระ  จ.ตาก