โคเออร์แม่สะเรียงส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการพึงพาตนเองของผู้ลี้ภัย

เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม โคเออร์แม่สะเรียงได้จัดการอบรมเรื่องการเพาะเลี้ยง ดูแล และการป้องกัน รักษาโรคในสัตว์เลี้ยง ได้แก่ ปลา กบ และ หมู ที่พื้นที่พักพิงแม่ลามาหลวงและแม่ละอูน ให้กับผู้ลี้ภัยกลุ่มฝึกอาชีพเพื่อพึ่งพาตนเอง จำนวน 54 คนที่แม่ลามาหลวง และ53 คนที่บ้านแม่ละอูน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรหลักคือเจ้าหน้าที่ประมงอำภอแม่สะเรียง และเจ้าหน้าที่โคเออร์แม่สะเรียง ร่วมอบรมด้วย