โคเออร์แม่สอดเยี่ยมบ้านและโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สนามโคเออร์แม่สอด ที่ปรึกษาโครงการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาคชุมชนซึ่งเป็นผู้ลี้ภัย ได้จัดกิจกรรม เยี่ยมบ้านและโรงเรียนในโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านแม่หละ ซึ่งเป็นการติดตามการดำเนินงานด้านส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ นำสิ่งที่ยังใช้ได้กลับมาใช้ใหม่ การทิ้งขยะในจุดที่กำหนดให้ ซึ่งมีถังรองรับขยะไว้ให้ การมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับโรงเรียนและบ้านรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว ถุงดำใส่ขยะ จอบ เสียม คราด และบัวรดน้ำ เป็นต้น การแยกขยะ นอกจากทำให้ครัวเรือนสะอาดแล้วยังเกิดรายได้จากการขายสิ่งของใช้แล้วอีกด้วย

โดยก่อนหน้านี้ ในเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้มีการอบรมให้ผู้ลี้ภัยเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชนและผู้ประกอบการร้านค้าเกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รู้จักลดการใช้ การคัดแยก เพื่อนำสิ่งที่ยังใช้ได้กลับมาใช้ซ้ำอีก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจน การทำความสะอาดเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

อบรมและแจกจ่ายอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับครัวเรือนและร้านค้า

การจัดอบรมปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน