โคเออร์แม่สอดกับกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและจิตอาสาเพื่อสันติภาพ ในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านอุ้มเปี้ยม

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและจิตอาสาเพื่อสันติภาพ ที่บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นการจัดประชุมกับคณะกรรมการสันติภาพ เพื่อให้ความรู้เรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ การป้องกันโรคใกล้ตัว เช่น ได้แก่โรคมาลาเรีย โรคไข้เลือดออก โรคท้องร่วง อย่างถูกต้อง สอนการออกกำลังกายเพื่อการไหลเวียนของระบบโลหิต สำหรับผู้สงอายุ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการสร้างจิตสาธารณะขึ้นมาในชุมชน เป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งโคเออร์ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการเพื่อสันติภาพ และกลุ่มเยาวชน ในการสร้างสรรค์กิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อปลูกจิตสำนึกสาธารณะที่ดีแก่กลุ่มเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ อีกทั้งเพื่อมอบความช่วยเหลือและกำลังใจแก่ผู้ที่ขาดแคลน ซึ่งการนำเด็กและเยาวชนมาร่วมกิจกรรมเรียนรู้ เพื่อให้เติบโตไปสร้างสังคมที่น่าอยู่ มีความรักและ เมตตาห่วงใยกันและกันต่อไป

กิจกรรมวัฒนธรรมเดือนนี้เป็นการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ

โคเออร์และคณะกรรมการเพื่อสันติภาพหารือเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม เรื่องการสร้างจิตอาสาในชุมชนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้สูงอายุและผู้ป่วย

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เพื่อให้กำลังใจและแนะนำเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกาย