โครงการเกษตรโคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการอบรมการปลูกพืชสมุนไพร

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 โคเออร์แม่ฮ่องสอนได้จัดการอบรมการปลูกพืชสมุนไพรให้กับกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช ในความดูแลของหน่วยงานไออาร์ซี ในพื้นที่พักพิง บ้านใหม่ในสอย โดยให้ผู้ป่วยร่วมกิจกรรมเพื่อการผ่อนคลายจิตใจและได้รับความรู้ในเรื่องเพาะปลูกพืชสมุนไพร ด้วยการสอนให้รู้จักสมุนไพรชนิดต่าง ๆ การขยายพันธุ์พืชในแบบต่าง ๆ ตลอดจนการเก็บรักษาพันธุ์พืชเพื่อนำไปใช้เพาะปลูกในรุ่นต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 22 คน เป็นชาย 13 คน และ หญิง 9 คน

การขยายกล้าพันธุ์พืช โดยการแยกใส่กระถางเพื่อเก็บไว้ปลูกในหน้าหนาว และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยใช้ระบบการให้น้ำแบบระบบน้ำหยด เพื่อให้ประหยัดน้ำ และ ประหยัดแรงงานผู้ลี้ภัยอีกด้วย