โคเออร์แม่ฮ่องสอนส่งเสริมกิจกรรมด้านการเกษตรของผู้ลี้ภัย

เดือนมิถุนายนและกรกฎาคมนี้ สำนักงานเกษตรโคเออร์แม่ฮ่องสอนเปิดให้ผู้ลี้ภัยที่มีความสนใจจะเลี้ยงปลาดุกก็สามารถมาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงจากศูนย์สาธิตก่อนจะไปเลี้ยงจริงเพื่อจะได้เลี้ยงปลาและดูแลได้อย่างถูกต้องและไม่ขาดทุน พร้อมทั้งเป็นที่ให้ความรู้เรื่องการปลูกผักในรูปแบบต่างๆ

แปลงสาธิตปลูกข้าว แหล่งเรียนรู้ของผู้ลี้ภัยและเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าว ข้าวที่กินทุกวันมาจากไหนและมีขั้นตอนการปลูกอย่างไรเพราะเยาวชนบางคนยังไม่รู้จักต้นข้าวเลยจึงสามารถมาเรียนรู้ได้ที่สำนักงานเกษตรของโคเออร์

การอบรมวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ


อบรมการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพ จากเศษผักเศษอาหาร

นอกจากนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่โคเออร์ ได้นำผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผู้ลี้ภัย มาทดลองวางจำหน่ายที่หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับการตอบรับดี