โคเออร์สนับสนุนพันธุ์สัตว์ให้ผู้ลี้ภัยในกิจกรรมสร้างอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเอง

โคเออร์กาญจนบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเอง ให้แก่กลุ่มเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านถ้ำหิน อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน 2557 โดยในเดือนกุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่เกษตรของโคเออร์ ได้จัดการประชุมกลุ่มผู้ลี้ภัยที่สนใจร่วมกิจกรรม ในเดือนมีนาคม จัดการอบรมการวางแผนและเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จากนั้น จึงให้การอบรมความรู้และการเตรียมความพร้อมในด้านการเลี้ยงปลา กบ และเป็ดพันธุ์ไข่ พร้อมทั้งอบรมการทำบัญชีและการบันทึกข้อมูลซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำเนินงาน ให้กับกลุ่มเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสที่มีความพร้อม จำนวน 10 กลุ่ม ในเดือนเมษายน ทำการแจกจ่าย พันธุ์สัตว์ ให้กับกลุ่มต่าง ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงเป็ด 6 กลุ่ม มีสมาชิก 136 คนได้รับเป็ดพันธุ์ไข่จำนวน 205 ตัว กลุ่มเลี้ยงปลา 2 กลุ่ม มีสมาชิก 11 คน ได้รับพันธุ์ปลา 3,500 ตัว และกลุ่มเลี้ยงกบ 2 กลุ่ม สมาชิก 10 คน ได้รับพันธุ์กบ 2,000 ตัว ตลอดเวลาที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เกษตรของโคเออร์ได้ติดตามการดำเนินกิจกรรม ด้วยการเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส ให้คำแนะนำเมื่อมีปัญหาการเลี้ยง ตลอดจนมีการจัดอบรมเพิ่มเติมในเดือนมิถุนายน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแก้ไขปัญหาให้กับผู้ลี้ภัย เพื่อช่วยให้การเลี้ยงสัตว์มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ