โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่พักพิง

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่พักพิง ฯ ต่าง ๆ โคเออร์แม่ฮ่องสอนได้รับความสนับสนุนจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาขาติ ในการนำวิทยากรของสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่อ่องสอนจัดการอบรมด้านการป้องกันอัคคีภัยในฤดูแล้งที่ พื้นที่บ้านใหม่ในสอย อ. เมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 22 เมษายน และที่บ้านแม่สุริน อ. ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 โดยเป็นการให้ความรู้ภาคทฤษฏี เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และ ภาคปฏิบัติ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ลี้ภัยที่เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ สามารถสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้ รู้จักวิธีการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องถูกวิธี เป็นกำลังสำคัญของชุมชนในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและขั้นรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดต่ออีกด้วย

ทั้งนี้ ความรู้ที่อบรม ได้แก่ ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม้ ประเภทของไฟ แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันแหล่งกำเนิดการติดไฟ การประเมินความเสี่ยง วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ และการฝึกเครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ โดยมีอาสาสมัครเข้ารับการอบรมในพื้นที่บ้านใหม่ในสอย จำนวน 69 คน และบ้านแม่สุรินจำนวน 41 คน

ผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้มีความสนใจมากในการอบรมป้องกันไฟ เพราะเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน

การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บแบบต่าง ๆ

การฝึกซ้อมการอพยพเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดไฟไหม้

กิจกรรมการรณรงค์ ในเดือนมิถุนายน กลุ่มผู้ลี้ภัยเยาวชนกะเรนนีแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกับโคเออร์ในการจัดการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและลดความเสียหายจากไฟป่าทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และไฟที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ด้วยความประมาท ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนผู้ลี้ภัยเกิดความรู้ความเข้าใจ และช่วยกันป้องกันภัยจากไฟป่า ซึ่งเป็นภัยคุกคามพื้นที่พักพิง ฯ ทุกหน้าแล้งที่ผ่านมา ด้วยการจัดทำแผ่นพับแจกจ่ายในโอกาสวันผู้ลี้ภัยโลก และ ใบปิดประกาศตามแหล่งชุมชนในพื้นที่พักพิง ฯ

กลุ่มเยาวชนจัดกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับการป้องกันไฟป่าและแจกจ่ายแผ่นพับรณรงค์ในนิทรรศการงานวันผู้ลี้ภัยโลก