โคเออร์ทุกสำนักงานสนามร่วมกับคณะกรรมการชุมชนและผู้ลี้ภัยจัดงานวันผู้สูงอายุขึ้นในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2557

โคเออร์แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุขึ้นที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านใหม่ในสอยเมื่อวันที่ 3 และ 4 เมษายน และที่พื้นที่ ฯ บ้านแม่สุริน วันที่ 8 เมษายน 2557 เพื่อให้ชุมชนให้ความเคารพและระลึกถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ การละเล่น ร้องเพลง ในโอกาสนี้คณะกรรมการส่งเสริมสันติภาพทำพิธีสวดภาวนาให้กับผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับลูกหลานสืบไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่บ้านใหม่ในสอย จำนวน 78 คน และที่บ้านแม่สุรินจำนวน 229 คน

วันผู้สูงอายุของผู้ลี้ภัยที่แม่สะเรียง เมื่อวันที่ 23 และ 24 เมษายน 2557 โคเออร์แม่สะเรียงร่วมกับกลุ่มเยาวชนผู้ลี้ภัย และกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมสันติภาพ ร่วมจัดกิจกรรมการรดน้ำดำหัว สำหรับผู้สูงอายุ ที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่ลามาหลวงและบ้านแม่ละอูน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบันเทิงและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จากนั้นกลุ่มเยาวชน มีบริการตัดผม ตัดเล็บ และร้องเพลงส่งความสุขให้ผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน การจัดงานครั้งนี้กลุ่มเยาวชนและอาสาสมัครสันติภาพทุกคน ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันตั้งแต่การเตรียมการและการดำเนินงานโดยตลอด ทำให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ถือเป็นกิจกรรมที่นอกจากส่งเสริมสันติภาพแล้วยังส่งเสริมความสามัคคีของชุมชนผู้ลี้ภัยอีกด้วย

วันผู้สูงอายุที่บ้านนุโพ โคเออร์แม่สอดร่วมกับคณะกรรมการองค์กรที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่พีกพิงฯ บ้านนุโพ อ. อุ้มผาง จ. ตากได้จัดงานรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุขึ้น เมื่อวันที่ 3 เมษายน ตลอดจนจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับผู้สูงอายุและเพื่อการแสดงออกถึงความรักและเคารพต่อผู้สูงอายุในชุมชนในการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจลูกหลานต่อไปและเป็นการ สืบทอดอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีผู้ลี้ภัยจำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมเชิดชูคุณค่าของผู้สูงอายุที่บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน ซึ่งผู้ที่สั่งสมประสบการณ์ในแต่ละช่วงของชีวิตอย่างมากมายได้มาถ่ายทอดให้ลูกหลานได้เรียนรู้ และร่วม กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของท้องถิ่น ผ่านพิธีกรรมรดน้ำดำหัวและการละเล่นเพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ นอกจากนี้คณะกรรมการจัดงานยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบำรุงสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้ทำคุณความดีและทำประโยชน์ให้แก่สังคมนี้ โดยมีผู้ลี้ภัยให้ความสนใจเข้าร่วมราว 200 คน

วันผู้สูงอายุ ที่บ้านแม่หละ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 โคเออร์แม่สอดและผู้ลี้ภัย 400 คน เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเฉลิมฉลองวันผู้สูงอายุ ที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่หละ อ. ท่าสองยาง จ. ตาก รวมถึงการเชิญผู้สูงอายุมาพบปะ พูดคุยแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ “สันติภาพในชุมชน และวิธีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โคเออร์ได้ดำเนินการตลอดมา เพื่อส่งเสริมสันติภาพและการคืนดี ให้สังคมของผู้ลึ้ภัยเกิดความเข้มแข็ง มีคุณค่า มีการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน และสามัคคี

สำนักงานโคเออร์กาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรม “วันผู้สูงอายุ” ขึ้นที่บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม มีผู้สูงอายุเข้าร่วมงาน 130 คน และจัดงานที่บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม มีผู้สูงอายุเข้าร่วมงาน 70 คน

โคเออร์อรัญประเทศ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลและองค์กรท้องถิ่นในชุมชนต่างๆ ของอำเภออรัญประเทศและตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การทำบายศรีสู่ขวัญให้กับผู้สูงอายุเพื่อให้ ลูกหลานตระหนัก เห็นความสำคัญ และคุณค่าในตัวของผู้สูงอายุ และเป็นการให้ผู้สูงอายุจากต่างหมู่บ้านได้มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียม ตลอดจน การแสดงของผู้สูงอายุจากแต่ละหมู่บ้านสร้างความสนุกสนานให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย สถานที่จัดกิจกรรม ประกอบด้วย 13 เมษายน บ้านกุดหิน อำเภออรัญประเทศ 150 คน 19เมษายน หมู่บ้าน 4แห่ง ได้แก่ บ้านแสง์ บ้านโคกแจง บ้านเจียงดำ บ้านทัพเสรี อำเภอตาพระยา จัดกิจกรรมร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน 3 แห่งได้แก่โรงพยาบาลแสง์ โคกมะกอก และโคกแจง 200 คน

โคเออร์แม่ฮ่องสอน

โคเออร์แม่สะเรียง

โคเออร์แม่สอด

โคเออร์กาญจนบุรี