โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมอบรมการป้องกันอัคคีภัยให้กับเยาวชนผู้ลี้ภัยบ้านนุโพ อ. อุ้มผาง จ. ตาก

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 โคเออร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันอัคคีภัยซึ่งมักเกิดในหน้าแล้ง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัยภายในชุนชน โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเรื่องของแนวทางป้องกันอัคคีภัย และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิง ฯ เกิดความตื่นตัวและตระหนักในการป้องกันอัคคีภัยรวมกันมากขึ้น โดยมีเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งคณะกรรมการผู้ลี้ภัย

เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 160 คน เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีความกล้าแสดงออก กล้าออกความคิดเห็น ทำให้เด็กและเยาวชนมีความสุขมาก ยินดีที่จะให้ทางโคเออร์มาจัดกิจกรรมขึ้นอีก

วิทยากรให้ความรู้เรื่องไฟ สาเหตุการเกิดไฟไหม้ องค์ประกอบของไฟ และจุดประสงค์หลักของโครงการคือ วิธีการป้องกันไฟไหม้

สาธิตวิธีการเกิดไฟโดยให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย วิทยากรได้ให้ความรู้เรื่องสาเหตุการเกิดไฟไหม้ องค์ประกอบของไฟ และจุดประสงค์หลักของโครงการคือ วิธีการป้องกันไฟไหม้ ซึ่งในระหว่างกิจกรรมวิทยากรได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้ามามามีส่วนร่วม เพื่อให้เด็กสามารถเข้าใจถึงเนื้อหาที่อบรมมากขึ้น เช่น การให้เด็กขึ้นมาถือเทียน จาน แก้ว และ ไฟแช็ก เพื่อทดสอบสถานะของไฟเมื่อมีออกซิเจนกับไม่มีออกซิเจน

วิทยากรยังสอดแทรกความรู้ทั่วไปให้แก่เด็กและเยาวชน ด้วยการจำลองสถานการณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บ

จำลองสถานการณ์การช่วยเหลือเด็กที่ติดอยู่ในบ้านที่กำลังไฟไหม้ เพื่อสอดแทรกจิตสำนึกที่ดีแก่เด็ก คือ เมื่อมีเด็กและผู้ใหญ่อยู่ในบ้านที่ไฟไหม้ ควรช่วยเด็กออกมาก่อน มีการจำลองสถานการณ์เพื่อให้เด็กและเยาวชนช่วยกันทดลองดับไฟด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ขอเกี่ยว ไม้ตบ ถังดับเพลิง

แจกถุงน้ำ ถุงทราย เพื่อไปติดตามบ้านต่างๆ เพื่อใช้ดับไฟเบื้องต้น และเดินรณรงค์เรื่องการป้องกันอัคคีภัยให้ชุมชนตื่นตัว