โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามความถนัดของผู้ลี้ภัย

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพแก่นักเรียนผู้ลี้ภัย จำนวน 53 คน ประกอบด้วย เด็กชาย 18 คน เด็กหญิง 35 คน ในพื้นที่ ฯ แม่หละ อ. ท่าสองยาง จ. ตาก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนผู้ลี้ภัยได้ทำความรู้จักกับอาชีพที่มีอยู่ในชุมชน รู้จักผู้ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพที่ใกล้ตัว คือ ครูและแพทย์ ให้รู้จักสำรวจตนเอง ทางด้านสติปัญญาความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และอุปนิสัยใจคอว่าเหมาะกับงานหรืออาชีพใด ตลอดจน รู้จักวางแผนในแต่ละช่วงของชีวิตให้ไปสู่การเรียนรู้เพื่อไปสู่อาชีพและวิถีชีวิตนั้น ๆ

จากนั้น ให้นักเรียนรับฟังประสบการณ์จากผู้ประกอบอาชีพแพทย์และครูในพื้นที่ โดยแพทย์ได้เล่าถึงประวัติการทำงานและประสบการณ์ทำหน้าที่วินิจฉัยโรคหรืออาการของโรค ดูแลรักษาผู้ป่วย และให้คำแนะนำทางการแพทย์แก่คนป่วย

การจะเป็นหมอนั้น เราต้องมีความรู้ความสามารถ เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชีววิทยา มีผลการเรียนที่ดี มีสติปัญญาดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ที่สำคัญต้องไม่รังเกียจผู้ป่วยและหมอต้องเป็นผู้เสียสละ ดังนั้นหากใครอยากเป็นหมอก็ต้องตั้งใจเรียนและดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ด้วยการออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง นอนหลับวันละ 7 – 8 ชั่วโมง รับประทานอาหารและดื่มน้ำที่สะอาด ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และรักษาร่างกายให้สะอาดอย่างสม่ำเสมออีกด้ว

จากนั้นเป็นการแนะแนวอาชีพครู โดยมีครูผู้ลี้ภัย มาแนะนำภาระหน้าที่ของครู ในการสอนหนังสือแก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีความเจริญก้าวหน้า อบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและค่านิยมที่ดี ตรงต่อเวลาในการเข้าสอนและสอนให้ครบชั่วโมงตามเวลาเรียน แสวงหาความรู้ใหม่ๆให้ตนเองอยู่เสมอ ส่วนนักเรียนที่ต้องการก้าวเข้าสู่เส้นทางสู่ความเป็นครู จะต้องมีความรู้ มีผลการเรียนที่ดี มีความสามารถในการสอน กล้าแสดงออก และพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีความประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่น อดทน และมีความเสียสละ