โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัยในเดือนสิงหาคม 2557

เด็กและเยาวชนคืออนาคตของสังคม รวมถึงชุมชนผู้ลี้ภัย โครงการสังคมสงเคราะห์ของโคเออร์แม่สอดจึงจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ที่เข้ามาเรียนและพักกับญาติหรืออาศัยตามหอพักของพื้นที่พักพิง ฯ โดยเน้นกลุ่มที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 13 - 18 ปี รวมทั้งสิ้น 63 คน โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม ที่พื้นที่ ฯ บ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 25 คน และที่พื้นที่ ฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อ. พบพระ มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 22 คน และต่อมาในวันที่ 21 สิงหาคม ที่พื้นที่ ฯ บ้านนุโพ อ. อุ้มผาง มีเยาวชนเข้าร่วม จำนวน 16 คน กิจกรรมครั้งนี้เปิดโอกาสให้เยาวชนทำความรู้จัก สร้างมิตรภาพ และแบ่งปัน เรื่องความเป็นอยู่ในชุมชน และแสดงความคิดเห็นเชิงเสนอแนะต่อสภาพสังคมและร่วมกันเสนอแนวทางแก้ปัญหาสังคมส่วนรวม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนหรือสังคมที่เข้มแข็งต่อไป

ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรม ได้พบว่า กิจกรรมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ฯ นอกเวลาเรียน ได้แก่ ช่วยทำความสะอาดบ้าน, ช่วยทำอาหารให้คนในครอบครัว ช่วยเลี้ยงหมู ปลูกผัก สันทนาการได้แก่ เล่นกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ เล่นดนตรี เช่น ไวโอลิน กีต้าร์ สอนพิเศษให้เด็ก เป็นต้น

ในส่วนของความสนใจและการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนพบว่า มีความตื่นตัว กล้าแสดงออก โดยมีการนำเสนอความคิดเห็น ด้านสิทธิ์ในการเลือกเรียนรู้ อิสรภาพ สุขภาพ การใช้ชีวิตในชุมชน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการฝึกอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการฝึกความอดทน ตลอดจนสร้างงานสร้างรายได้ เช่น การทำอาหาร เลี้ยงปลา เลี้ยงหมู ปลูกผัก ทำเทียน ทำสบู่ การอดออมเพื่อให้เกิดทุนในการประกอบอาชีพ ข้อเสนอให้ชุมชนร่วมกันดูแลผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ต้องการให้หน่วยงานต่าง ๆ และชุมชนร่วมกันดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ แก้ปัญหายาเสพติด และสิ่งมึนเมาเป็นต้น การที่ทุกคนรวมพลังกันช่วยกันดูแลชุมชนให้ดีขึ้น

เมื่อสำรวจอาชีพในอนาคตที่เด็กอยากจะเป็นมากที่สุดตามลำดับ คือครู หมอ ทหาร นักวิทยาศาสตร์ และนักปกครอง โดยอยากเห็นผู้นำชุมชนที่เป็นคนดี ซื่อสัตย์ สุจริต และอาชีพดารานักแสดงที่มีชื่อเสียง

กิจกรรมนี้ทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้และข้อคิดในเรื่องการดำรงชีวิต และสามารถบอกเล่าถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ต่อไปถึงเพื่อน และ เยาวชนรุ่นน้องๆได้สืบไป