โคเออร์แม่สะเรียงส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้ด้อยโอกาสและชุมชน

               ในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียน โคเออร์แม่สะเรียงและกรรมการผู้ลี้ภัย ได้จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนประมาณ 200 คน ในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่ลามาหลวงและ อีกประมาณ 200 คน ในบ้านแม่ละอูน ช่วยกันสร้างและซ่อมแซมบ้านตลอดจนห้องน้ำให้ผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ลำพัง หรือเป้นผู้พิการ หรือแม่หม้ายที่ดูแลลูกเล็ก ซึ่งทั้งสองกลุ่มไม่มีรายได้ และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ครั้งนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านไปทั้งหมด 8 หลัง คือที่แม่ลามาหลวง 3 หลัง และแม่ละอูน 5 หลัง สืบเนื่องจากมีผู้ด้อยโอกาสหลายรายอยู่ลำพังเพียงสองคน หรือบางคนพิการ ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ บ้านที่อาศัยอยู่นั้นเก่าและชำรุด ไม่ปลอดภัยต่อการพักอาศัย เยาวชนที่ร่วมบำเพ็ญประโยชน์จึงได้ทำการสร้างบ้านใหม่ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และครอบครัวแม่หม้ายมีที่พักอาศัยที่ปลอดภัยต่อไป

ระหว่างสร้างบ้านและบ้านบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว

             เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 โคเออร์ร่วมกับกรรมการผู้ลี้ภัยและกลุ่มเยาวชนสันติภาพ พื้นที่ฯ บ้านแม่ละอูน ได้จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ผู้สูงอายุ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทำให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้มีความสุข สนุกสนานที่ได้บอกเล่าประสบการณ์ พร้อมกับรับเครื่องดื่มข้าวโอ๊ตเพื่อเสริมสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเยาวชนด้วย

              นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 กลุ่มเยาวชนเพื่อสันติภาพบ้านแม่ลามาหลวง มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนเช่นกัน อาทิการเก็บขยะบริเวณพื้นที่สาธารณะ เพื่อทำให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่ขึ้น และเยาวชนเองก็มีความกระตือรือร้นเมื่อได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ

กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนพบปะผู้สูงอายุเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์อีกทั้งสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา