โคเออร์กาญจนบุรีจัดอบรมผู้ลี้ภัยในโครงการฝึกอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างอาชีพเสริมรายได้

โคเออร์กาญจนบุรี ได้จัดให้มีการจัดอบรม 2 ขั้นตอน ซึ่งการอบรมครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 เป็นการอบรมในหัวข้อความรู้เบื้องต้นในการเขียนโครงการ เป็นการให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ลี้ภัยที่เป็นเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านถ้ำหิน เพื่อร่วมกันเรียนรู้การเขียนแผนนำเสนอโครงการและขอรับการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการเกษตรบ้านถ้ำหิน ตัวแทนจากกลุ่มเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสให้ความสนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 24 คน ต่อมาในวันที่ 25 มีนาคม ได้จัดการอบรมให้กับกลุ่มผู้ลี้ภัย เยาวชน และ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ที่มีความพร้อมในการดำเนินโครงการ จำนวน 9 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงเป็ดไข่ 5 กลุ่ม กลุ่มเลี้ยงปลาดุก 2 กลุ่ม และกลุ่มเลี้ยงกบ 2 กลุ่ม ในหัวข้อ การทำบัญชีบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างอาชีพเสริมรายได้ โดยครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่โครงการเกษตรเข้ารับการอบรมพร้อมกับกลุ่มเยาวชน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งสิ้น จำนวน 38 คน