กิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสของโคเออร์แม่สะเรียง

เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2557 โคเออร์แม่สะเรียงได้นำเจ้าหน้าที่องค์กรคารีตัสเดนมาร์คเข้าเยี่ยมผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่ลามาหลวงและแม่ละอูน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเยี่ยมพื้นที่พักพิงในประเทศไทยระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2557

โอกาสนี้ คณะได้เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสในโครงการของโคเออร์จำนวน 2 ครอบครัวเพื่อให้กำลังใจ ซึ่งสร้างความยินดีให้กับผู้ด้อยโอกาสเมื่อมีผู้เยี่ยมเยียนโดยเฉพาะชาวต่างประเทศที่มาเยี่ยมถึงบ้าน

เจ้าหน้าที่โคเออร์เยี่ยมบ้านผู้ลี้ภัยด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กพลัดพราก ฯลฯ สม่าเสมอเพื่อให้การช่วยเหลือตามความจำเป็น กิจกรรมนี้ดำเนินการโดยนักสังคมสงเคราะห์ของโคเออร์และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมสันติภาพและการคืนดี

สำหรับเดือนเมษายนและพฤษภาคม โคเออร์แม่สะเรียงและคณะกรรมการผู้ลี้ภัยได้ให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้ผู้สูงอายุยากไร้ 1 ราย ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสที่มีความลำบากเนื่องจากมีโรคประจำตัว นอกจากนี้ ยังได้ติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสจำนวน 49 ราย ด้วยการช่วยเหลืออุปกรณ์เครื่องใช้จำนวน 28 ราย ช่วยอาหารเสริมผู้สูงอายุ 18 ราย ติดตามผู้ด้อยโอกาสจำนวน 3 ราย เป็นหญิงหม้าย 2 ราย และ ผู้สูงอายุ 1 ราย และ สงเคราะห์งานศพผู้สูงอายุ 3 ราย

นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคม โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่แม่ลามาหลวง และ แม่ละอูน พื้นที่ละ 100 คน เข้าเยี่ยมเยียนทุกข์สุขและรับฟังคำแนะนำจากผู้สูงอายุในชุมชน เป็นการแสดงความเคารพ ให้เกียรติ และตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ อีกทั้งเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงความดีของผู้สูงอายุ และนำข้อคิดจากคำแนะนำของผู้สูงอายุไปปฏิบัติต่อไป