โคเออร์อบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่เกษตรผู้ลี้ภัยบ้านอุ้มเปี้ยม

โคเออร์แม่สอด จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่เกษตรบ้านอุ้มเปี้ยมจำนวน 7 คน ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2557 เป็นการเสริมความรู้ด้านเทคนิคการทำการเกษตรและการบันทึกข้อมูล เพื่อให้นำไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในระหว่างการเยี่ยมแปลงเกษตร โดยมีหัวข้อต่อไปนี้ การบูรณาการงานเกษตรร่วมกับงานโครงการต่างๆของโคเออร์ การปรับปรุงดินและการวิเคราะห์คุณภาพดิน การทำบัญชีครัวเรือน ภาวะโลกร้อน และรูปแบบการเยี่ยมแปลงเกษตรของเกษตรกรและการบันทึกข้อมูลด้านการผลิต