งานวันสันติภาพสากล 21 กันยายน 2556

วันสันติภาพสากลจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 21 กันยายน พ.ศ. 2524 ผู้หนีภัยสงคราม ต่างถือว่า วันสันติภาพสากล ก็เป็นหนึ่งในวันสำคัญของกลุ่มผู้ลี้ภัย เป็นความหวังที่จะเกิดสันติภาพขึ้นในอนาคต ฉะนั้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก และรำลึกถึงสันติภาพที่แท้จริง เพื่อให้ผู้จัดและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ ได้ศึกษาและเข้าใจในเรื่องของสันติภาพ และยังเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายชนเผ่า โคเออร์และคณะกรรมการส่งเสริมสันติภาพในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ลี้ภัยทั้ง 9 แห่ง จึงได้จัดกิจกรรมวันสันติภาพ โดยโคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมที่บ้านใหม่ในสอย อ. เมืองและบ้านแม่สุริน อ. ขุนยวม เป็นกิจกรรมในวันเสาร์เพื่อให้ชุมชนและเด็กเยาวชนมีส่วนร่วม จึงมีเด็กเล็กและผู้ใหญ่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมที่ บ้านแม่ลามาหลวงและบ้านแม่ละอูน อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน

โคเออร์แม่สอดจัดงานวันสันติภาพโลก ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมสันติภาพ ณ พื้นที่พักพิงบ้านแม่หละ อ. ท่าสองยาง บ้านอุ้มเปี้ยม อ. พบพระ และบ้านนุโพ อ.อุ้มผาง จ. ตาก

โคเออร์กาญจนบุรีจัดงานที่พื้นที่ ฯ บ้านต้นยาง อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี และ บ้านถ้าหิน อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี

โดยกิจกรรมบนเวทีทุกพื้นที่ จัดให้มีการกล่าวสุนทรพจน์ โดยผู้แทนทางศาสนาได้แก่ ศาสนาคริสต์ พุทธ อิสลาม และ ศาสนาดั้งเดิม ผู้นำชุมชน ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน ตามด้วยพิธีการจุดเทียนอธิษฐานเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสันติภาพโลก และเพื่อสร้างสันติภาพในจิตใจทุกคน การประกวดวาดภาพ เขียนเรียงความของเด็กนักเรียน การประกวดขับร้องเพลง การร้องเพลงเกี่ยวกับสันติภาพ การร้องเพลงโดยกลุ่ม Peace เพื่อประกอบการแสดงเรื่องสันติภาพ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่าต่างๆ ในพื้นที่พักพิง ฯ ซึ่งมีถึง 8 ชนเผ่า เป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสร้างสีสันให้กับงานซึ่งเป็นที่ชื่นชมพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน ส่วนในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างเจ้าหน้าที่โคเออร์และหน่วยงานต่าง ๆ และกรรมการสันติภาพอีกด้วย

ประมาลภาพกิจกรรมในโอกาสวันสันติภาพโลก “สันติภาพเริ่มที่ตัวเรา” จัดที่บ้านใหม่ในสอยและบ้านแม่สุริน

กิจกรรมการวาดภาพที่บ้านแม่สุริน

กิจกรรม ถาม – ตอบ โดยกรรมการและสมาชิกกลุ่มสันติภาพ บ้านแม่สุริน

กิจกรรมวันสันติภาพโลกที่พื้นที่พักพิงบ้านแม่สะเรียง

โคเออร์แม่สอดและคณะกรรมการร่วมกันจัดงานวันสันติภาพโลกขึ้นเพื่อส่งเสริมแนวคิดเรื่องสันติภาพอย่างถูกต้องให้เกิดขึ้นในกลุ่มของผู้ลี้ภัย บ้านแม่หละ บ้านอุ้มเปี้ยมและบ้านนุโพ โดยในปีนี้มีหัวข้อกิจกรรมคือ “ เรียนรู้สันติภาพ”

ค่ายผู้ลี้ภัยอุ้มเปี้ยม จัดการแสดงทางวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ ที่มาร่วมกันแสดงออกถึงความแตกต่างที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ภาพกิจกรรมวันสันติภาพโลกที่แม่หละในหัวข้อ “เรียนรู้สันติภาพ”

กิจกรรมวันสันติภาพโลกที่พื้นที่พักพิงบ้านต้นยาง และ บ้านถ้ำหิน