สำนักงานโคเออร์แม่สะเรียงอบรมการทำบัญชีเบื้องต้นให้กับเยาวชนในพื้นที่พักพิงฯ

               เพื่อให้เยาวชนผู้หนีภัยจากการสู้รบที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว บ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย และบ้านแม่ละอูน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบัญชีเบื้องต้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมสร้างรายได้ของกลุ่ม สำนักงานโคเออร์จึงได้จัดอบรมการทำบัญชีขึ้นที่ บ้านแม่ลามาหลวงเมือวันที่ 11 มกราคม มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 90 คน และที่แม่ละอูน เมื่อวันที่ 26 มกราคม มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 86 คน

               เนื้อหาวิชาที่สอน คือ หลักในการทำบัญชีขั้นพื้นฐาน ระบบงานบัญชีของโครงการเด็ก และระบบงานบัญชีของโครงการส่งเสริมทางเลือกในการดำรงชีพที่ยั่งยืน การอบรมบัญชีช่วยให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำบัญชีกับกลุ่มของตน สร้างความตระหนักถึงความ สำคัญของการทำบันทึกรายรับรายจ่าย ซึ่งจะเป็นความรู้ที่ติดตัวเยาวชนในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะกลับบ้านเกิดเมืองนอนหรือไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามในโอกาสต่อไป