โคเออร์ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันผู้สูงอายุในชุมชนผู้ลี้ภัย

โคเออร์ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันผู้สูงอายุในชุมชนผู้ลี้ภัย

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและครอบครัวตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ สำนักงานโคเออร์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พักพิง ฯ และ คณะกรรมการสันติภาพ ในโครงการรักษาและเยียวยาด้านจิตใจแก่ผู้หนีภัย กลุ่มเยาวชนผู้ลี้ภัย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง จัดงาน“สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ”ขึ้นในพื้นที่พักพิง ฯ ทั้ง 9 แห่ง ในห้วงเดือนเมษายน และ พฤษภาคม 2556 ดังนี้

โคเออร์แม่สอด: วันผู้สูงอายุที่แม่หละ อุ้มเปี้ยม และนุโพ จ. ตาก

สำนักงานโคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุที่บ้านอุ้มเปี้ยม อ. พบพระ บ้านนุโพ อ. อุ้มผาง และบ้านแม่หละ อ. ท่าสองยาง จ. ตากในวันที่ 15 วันที่ 24 และวันที่ 29 เมษายน 2556 โดยผู้เข้าร่วมนอกจากผู้สูงอายุแล้วยังมี ตัวแทนเด็กนักเรียน เยาวชน คณะกรรมการสันติภาพและกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครสันติภาพ ทั้งสามพื้นที่ ฯ เข้าร่วมจำนวนประมาณ พื้นที่ละ 150 คน กิจกรรมบนเวทีเปิดงานโดยโคเออร์และคณะกรรมการพื้นที่พักพิงและคณะกรรมการสันติภาพและผู้แทนหน่วยงาน เป็นการกล่าวยกย่องความสำคัญของผู้สูงอายุในฐานะที่ผ่านประสบการณ์ ให้การเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนสมาชิกในครอบครัวให้เติบโตขึ้นมา อีกทั้งเป็นผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้แก่อนุชนรุ่นหลัง ในงานยังเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้สูงอายุมาถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตตลอดจนบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อเป็นความรู้และบทเรียนในการใช้ชีวิตแก่ลูกหลานและสมาชิกชุมชน

นอกจากนั้น ยังมีการให้ความรู้เรื่องของการป้องกันภัยพิบัติในชุมชน กิจกรรมนันทนาการ เช่น การแข่งขันหัวเราะ และการทดสอบสมาธิ รวมถึงจัดการแสดง ในส่วนของเด็กนักเรียนและกลุ่มเยาวชนในโครงการเพื่อสันติภาพและเยียวยาจิตใจของโคเออร์ ซึ่งมีส่วนร่วมจัดกิจกรรม มาร่วมงานจำนวนมาก และร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ

ปิดท้ายรายการด้วยการมอบเครื่องอุปโภค เป็นการขอบคุณและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ

ภาพกิจกรรมวันผู้สูงอายุที่แม่หละ

ภาพกิจกรรมอุ้มเปี้ยม

โคเออร์แม่ฮ่องสอน:บ้านแม่สุริน และบ้านใหม่ในสอย จ. แม่ฮ่องสอน

โคเออร์แม่ฮ่องสอนร่วมกับพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่สุริน อ. ขุนยวม จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุขึ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ภายใต้แนวคิดว่า “ผู้สูงวัย ไม่โดดเดี่ยว” เพื่อให้กำลังใจผู้สูงอายุให้คลายความโศกเศร้าและหดหู่จากสถานการณ์เพลิงไหม้บ้านแม่สุรินเมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยมีผู้สูงอายุมาร่วมงานจำนวน 75 คน

ส่วนที่บ้านใหม่ในสอย อ. เมืองแม่ฮ่องสอน มีการจัดงานวันผู้สูงอายุ ขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม ด้วยการสวดมนต์ภาวนา เป็นการระลึกถึงเหตุการณ์การสูญเสีย และบุคคลที่ล่วงลับไปในเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนบ้านแม่สุริน และส่งกำลังใจแก่พี่น้องผู้ลี้ภัยบ้านแม่สุริน อีกทั้งเป็นโอกาสที่ผู้สูงอายุได้มาพบปะสังสรรค์ให้กำลังใจระหว่างกัน ในงานนี้ คณะกรรมการส่งเสริมสันติภาพได้กล่าวถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ตัวแทนเยาวชนขึ้นกล่าวขอบพระคุณผู้สูงอายุ ตามด้วยภาคพิธีกรรมคือการรดน้ำดำหัว ผูกข้อมือ และขอพรผู้สูงอายุในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี 2556 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 381 คน

ภาพกิจกรรมวันผู้สูงอายุที่แม่ฮ่องสอน

จัดกิจกรรมให้กำลังใจผู้สูงอายุ“ผู้สูงวัย ไม่โดดเดี่ยว”

สวดภาวนาแก่ผู้ลี้ภัยในแม่สุริน (ซ้าย)   ตัวแทนผู้สูงอายุกล่าวถึงวันผู้สูงอายุ (ขวา)

เยาวชนกล่าวขอบคุณผู้สูงอายุ (ซ้าย)  รดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุ (ขวา)

โคเออร์แม่สะเรียง:บ้านแม่ลามาหลวงและบ้านแม่ละอูน จ. แม่ฮ่องสอน

โคเออร์แม่สะเรียงร่วมกับหน่วยงานและกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุขึ้น ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ลามาหลวง และบ้านแม่ละอูน อ. แม่สะเรียง เมื่อวันที่ 23 และ 24 เมษายน 2556 โดยมีกิจกรรมด้านพิธีกรรมทางประเพณี ได้แก่ การรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมสันทนาการและเชื่อมสัมพันธ์ เช่น การร้องเพลง การละเล่นและแข่งขัน การตัดเล็บให้กับผู้สูงอายุ ตลอดจนการมอบของที่ระลึกสำหรับผู้สูงอายุทุกคน ซึ่งแต่ละพื้นที่มีผู้สูงอายุมาร่วมงานกว่า 70 คน

โคเออร์กาญจนบุรี : บ้านต้นยาง และบ้านถ้ำหิน

โคเออร์กาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ในศูนย์พักพิงชั่วคราว บ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี และบ้านต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 พฤษภาคม 2556 โดยมีคำขวัญว่า “เสียงหัวเราะและรอยยิ้ม” เพื่อเตือนให้ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ได้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุที่เป็นผู้ให้การเลี้ยงดู นึกถึงความสุขที่มีร่วมกันของทุกคนในครอบครัวโดยมีผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลาง ในงานมีกิจกรรมของกลุ่มผู้ลี้ภัยในโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสของโคเออร์ เช่น การร้องเพลง การละเล่นต่าง ๆ การแข่งหัวเราะ ซึ่งถือเป็นโอสถวิเศษ และพิธีรดน้ำดำหัว ผูกข้อมือตามประเพณี ทำให้ผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุสนุกสนานเพลิด เพลิน มีสุขภาพจิตดีและเป็นที่เคารพและมีบทบาทในสังคมมากขึ้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในบ้านถ้ำหิน จำนวน 250 คน ในจำนวนนี้มี ผู้สูงอายุ 88 คน และที่บ้านต้นยาง จำนวนประมาณ 400 คน ในจำนวนนี้ มีผู้สูงอายุ 40 คน

สำหรับผู้ลี้ภัยสูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรม ได้มีเจ้าหน้าที่และซิสเตอร์จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านเพื่อพูดคุยสร้างกำลังใจและมอบอาหารเสริม กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมสังคม ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ลี้ภัยและประชาชนในสังคมชายแดนตระหนักถึงคุณค่าและบทบาทของผู้สูงอายุ ทั้งในบทบาทผู้อาวุโสในครอบครัว และบทบาทของผู้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของสังคม ส่วนคณะกรรมการสันติภาพและกลุ่มเยาวชนได้เรียนรู้การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม อันจะเป็นทักษะและประสบการณ์ที่มีประโยชน์ในอนาคต

ภาพกิจกรรมกาญจนบุรี และราชบุรี