โคเออร์และผ้ลี้ภัยถ้ำหินไปศึกษาดูงานและรับการอบรมการเกษตรกรรมที่ราชบุรี

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 โคเออร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำผู้นำชุมชน เกษตรกร และกลุ่มเยาวชน ไปรับการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อหาความรู้เกี่ยวกับการทำนา โดยใช้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตมาเป็นแนวทาง ณ ศูนย์ฝึกอบรมการทำนา บ้านหนองตาดั้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มตัวอย่างตามโครงการพระราชดำริ บ้านบ่อ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการทำการเกษตรในลักษณะของแปลงใหญ่ การอบรมหรือศึกษาดูงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกร เยาวชน และผู้นำชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตรที่มีต่อชีวิตประจำวัน เกิดแรงจูงใจ ความคิดที่จะผลิตอาหารเพื่อไว้รับประทานเอง และจะเป็นประโยชน์เมิ่อกลับไปตั้งถิ่นฐานในประเทศอีกด้วย โดยมีเกษตรกร ผู้นำชุมชน และกลุ่มผู้ลี้ภัยที่สนใจ เข้าร่วมการศึกษาดูงานทั้งสิ้น จำนวน 78 ราย แบ่งเป็น เกษตรกร 15 ราย ครู 5 ราย ผู้นำชุมชน 5 ราย และเยาวชน 53 ราย

ภาพ เกษตรกร ผู้นำชุมชน ครู และนักเรียน เยาวชน ผู้ลี้ภัยบ้านถ้ำหิน อบรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมการทำนา (โรงเรียนควาย) บ้านหนองตาดั้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

จากนั้นได้ศึกษาดูงาน ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ฯ บ้านบ่อ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี