โคเออร์และองค์กรเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ชุมชนยุติการใช้ความรุนแรงในครอบครัวต่อสตรีและเด็ก
และ ให้ความสำคัญกับสิทธิ์ของเด็ก

               เนื่องในวันที่ 20 และวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันสิทธิเด็กสากล และวันยุติการใช้ความรุนแรงต่อสตรี COERR จึงร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายในชุมชนผู้ลี้ภัย จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ชุมชนเห็นความสำคัญของเด็ก ดูแลเด็กให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน

               ในปี 2012 นี้ โคเออร์แม่สอดได้จัดกิจกรรมในพื้นที่พักพิง ฯ อุ้มเปี้ยม แม่หละ และนุโพ ขึ้นในวันที่ 20, 23 และ 24 พฤศจิกายน 2555 ตามลำดับ ที่แม่หละมีคำขวัญว่า “สันติภาพเริ่มที่ครอบครัวสู่สังคม มาร่วมกันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” ที่นุโพมีการรวม 2 กิจกรรมนี้มาจัดในวันเดียวกัน โดยมีเนื้อหาภายใต้กรอบความคิด “การใช้มิตรภาพและความรักในการยุติความรุนแรง” ในการดำเนินกิจกรรมนี้ โคเออร์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับ คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก และองค์กรต่างๆ ภายในพื้นที่พักพิง ฯ รูปแบบกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมการเดินรณรงค์ในชุมชน แล้วไปทำการชุมนุมใหญ่ที่สนามกีฬา มีการประกวดสุนทรพจน์ การประกวดป้ายคำขวัญรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิของเด็ก และกิจกรรมประกวดวาดภาพ เรียงความ ส่วนในช่วงบ่ายจะการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านเพื่อสร้างมิตรภาพและความสามัคคีภายในชุมชน

               การจัดกิจกรรมในทุกพื้นที่ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมมากกว่าที่ตั้งเป้าไว้ เช่นที่นุโพ มีผู้เข้าร่วมเกินกว่า 300 คน จากที่คาดไว้เพียง 300 คน สำหรับอุ้มเปี้ยมมีผู้เข้าร่วมกว่า 400 คน และที่แม่หละมีจำนวนกว่า 300 คน แสดงให้เห็นถึงความสนใจและความตื่นตัวของผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเด็ก เยาวชนและสตรี ต่อประเด็นการยุติความรุนแรงในครอบครัว

ภาพการจัดกิจกรรมที่นุโพ

กิจกรรมที่จัดขึ้นที่แม่หละ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555

เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่

ผู้แทนหน่วยงานองค์กรและกลุ่มต่าง ๆ ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์

เยาวชนประกวดสุนทรพจน์

ภาพกิจกรรมวันสิทธิเด็กที่อุ้มเปี้ยมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เป็นการให้ความรู้ย้ำให้ตระหนักเรื่องการดูแลบุตรหลาน และการอบรมเด็กอย่างสร้างสรรค์ การแข่งขันประกวดความสามารถของเด็ก เรื่อง การวาดภาพ และการเขียนเรียงความ มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งเด็กและผู้เกี่ยวข้องถึง 480 คน