อบรมการปลูกผักในพื้นที่จำกัดที่พื้นที่พักพิงฯ บ้านแม่สุริน

               ในวันที่ 22 มีนาคม 2556 ได้เกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่ขึ้นที่พื่นที่พักพิง ฯ บ้านแม่สุริน เผาผลาญอาคารบ้านเรือนและสถานที่ต่าง ๆ ไปกว่า 400 หลังคาเรือน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของอาคารสถานที่ทั้งหมด มีผู้ลี้ภัยเสียชีวิต 37 คน และผู้ที่ได้รับผลกระทบกว่า 2,300 คน แม้ว่ากิจกรรมช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ลี้ภัยได้ดำเนินมาโดยต่อเนื่อง หากแต่กิจกรรมที่สามารถช่วยให้ผู้ลี้ภัยสามารถฟื้นตัวได้เร็วที่สุดคือการพึ่งพาตัวเองและอยู่อย่างพอเพียงด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม โครงการเกษตรเพื่อผลิตอาหาร ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แม้ว่าศูนย์เกษตรของโคเออร์ และที่อยู่อาศัยของเจ้าหน้าที่เกษตร 2 คน จะได้รับความเสียหายไปทั้งหมด หากแต่ก่อนหน้าเหตุการณ์เพียง สัปดาห์เศษ โคเออร์ได้ให้การอบรม การปลูกผักในพื้นที่จำกัดให้ได้ผลผลิตสูง ซึ่งจะเป็นประโยช์น์ต่อการเพิ่มอาหารเลี้ยงชีพต่อครอบครัวผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิง ฯ อันมีอาณาบริเวณจำกัด

               การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่การเกษตรในศูนย์ ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 เป็นการอบรมวันเดียว ก็สามารถทำให้เจ้าหน้าที่เกษตร จำนวน 5 คน ได้รับความรู้เข้าใจ และสามารถถ่ายทอด วิธีการ “ปลูกผักในพื้นที่จำกัด” ให้กับผู้ลี้ภัยคนอื่น ๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั่นคือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกษตรได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกผักที่ใช้พื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถทำดินผสมสำหรับการเพาะปลูกได้ นอกจากนี้ยังเป็นการนำวัสดุและอุปกรณ์ที่เหลือใช้มาเป็นภาชนะแทนกระถางหรือแปลงเพาะปลูกได้ โดยการใช้วัสดุที่เหลือใช้ต่างๆที่หาได้ง่ายภายในศูนย์ มาใช้ทำการเพาะปลูก หรือการใช้พื้นที่ขนาด 1 ตารางเมตร ล้อมกรอบด้วยไม้ไผ่ หลังจากนั้นทำการผสมดินสำหรับการเพาะปลูกใส่ลงในภาชนะ ดินผสมที่ดีควรมีธาตุอาหารพืชที่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ดินระบายน้ำได้ดี ซึ่งมีอัตราส่วนดังนี้ คือ ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 1 ส่วน และใบไม้หรือฟางสับเป็นเป็นท่อน 1 ส่วน

               หลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้วเจ้าหน้าที่สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรได้ ด้วยการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรผู้ลี้ภัยต่อไป