โคเออร์กับกิจกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองและการดำรงชีพที่ยั่งยืน

เป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อส่งเสริมการดำรงชีพ หาเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยเริ่มต้นด้วยการให้เยาวชนผู้ลี้ภัยรวมตัวตั้งกลุ่มแล้วเสนอกิจกรรมที่ทางสมาชิกของกลุ่มสนใจ และโคเออร์ให้การสนับสนุนการอบรม ให้ความรู้พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเริ่มกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนมีความคิดริเริ่ม รู้จักการทำงานกลุ่ม มีความสามัคคี ขยัน อดทน หาเลี้ยงตนเองและครอบครัว สามารถเป็นผู้นำของครอบครัวและชุมชนในอนาคต เมื่อเดินทางไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม หรือเดินทางกลับสู่มาตุภูมิต่อไป

โคเออร์แม่ฮ่องสอน มีหลายกิจกรรมให้เยาวชนมีส่วนร่วม ในไตรมาสที่แล้วดังต่อไปนี้ กลุ่ม รีไซเคิลขยะ มีรายได้จากการรับซื้อขยะและนำไปขายต่อ เช่น ในระยะนี้จะเป็นขยะจำพวกกระป๋องเครื่องดื่ม และขวดน้ำพลาสติก

กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด มีการเลี้ยงที่ใต้ถุนบ้าน โดยเลี้ยงในกล่องพลาสติกมีขาตั้งและหล่อด้วยน้ำเพื่อป้องกันมด

จิ้งหรีดที่โตแล้ว

กลุ่มเลี้ยงปลา: เยาวชนกลุ่มเลี้ยงปลากลุ่มหนึ่งเล่าประสบการณ์ว่า โครงการนี้มีประโยชน์มาก พวกเขาได้เรียนรู้หลักและวิธีการเลี้ยงดูปลาอย่างถูกต้อง เช่น ไม่ควรเลี้ยงปลาในฤดูหนาว เพราะปลาจะกินอาหารน้อย เติบโตช้า การฝึกเรียนรู้จากการทำงาน สร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของการพึ่งพาตนเอง

กลุ่มเลี้ยงหมู : หมูที่เติบโตเต็มที่แล้ว บางตัวจะขายไป บางตัวจะเลี้ยงเป็นพ่อพันธ์แม่พันธุ์ต่อไป

กลุ่มสร้างอาชีพ เปิดร้านค้าสหกรณ์ที่พื้นที่บ้านแม่สุริน

ร้านค้าสหกรณ์กลุ่มสร้างอาชีพที่บ้านใหม่ในสอย

การอบรมการผลิตเทียนแบบต่าง ๆ และผลงานของสมาชิกกลุ่มผลิตเทียน

กลุ่มผลิตยาหม่องพื้นที่ ฯ บ้านใหม่ในสอย: ในเดือนตุลาคม ได้ทำการผลิตยาหม่องขายอย่างต่อเนื่อง ด้วยเงินทุนที่ได้จากการขายรอบที่แล้ว มาซื้อวัตถุดิบสำหรับทำการผลิต แล้วนำผลิตภัณฑ์มาฝากขายที่ร้านสหกรณ์ต่อไป

อบรมการผลิตสบู่ก้อนให้กลุ่มผู้เข้าร่วม ด้วยสูตรสบู่มาตรฐานสำหรับทุกพื้นที่ ฯ ซึ่งสบู่ที่ผลิตออกมามีคุณภาพดี