โคเออร์กาญจนบุรีกับกิจกรรมสร้างสันติภาพอย่างต่อเนื่อง

              เมื่อวันที่  11 มกราคม 2556  ซิสเตอร์เซซิเลีย เพชรพนมพร ได้เดินทางไปพบปะและร่วมกิจกรรมกับคณะกรรมการสันติภาพของพื้นที่พักพิง ฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และกลุ่มผู้สูงอายุ ซิสเตอร์ได้ให้โอวาทและข้อคิด และกำลังใจให้กับผู้หนีภัย เนื่องในโอกาสมาเยี่ยมว่า การอยู่ในชุมชน พึงเป็นผู้นำที่ดี ถือความซื่อสัตย์ ใส่ความรักในทุกกิจกรรมที่กระทำและต่อทุกคน เช่น การไปเยี่ยมผู้ป่วย การสอนเด็กและเยาวชนเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม เพื่อให้พวกเขาซึมซับแบบอย่างที่ดีและเติบโตเป็นคนดีของสังคม มีชีวิตที่ดี และสงบ ไม่ทำให้สังคมเดือดร้อน จากนั้น ซิสเตอร์และคณะกรรมการได้ไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยที่บ้านและที่โรงพยาบาล จำนวน 9 ราย พร้อมทั้งมอบผ้าห่มและอาหารเครื่องดื่มสำหรับบำรุงสุขภาพผู้ป่วยอีกด้วย

              ในส่วนของงานด้านอภิบาล  ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประกอบพิธีมิสซาทุกวันอาทิตย์  และจัดกิจกรรมเรียนคำสอน  โดยทีมงานครูคำสอนของโบสถ์  ซึ่งโคเออร์ให้การช่วยเหลือสนับสนุนอาหารว่างเล็ก ๆ น้อย ๆ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  นอกจากนี้ในช่วงคริสตมาส และในโอกาสสำคัญต่าง ๆ กลุ่มเยาวชนของโบสถ์ยังจัดกิจกรรมร้องเพลงตามบ้านด้วย

               ที่บ้านต้นยาง งานของคณะกรรมการส่งเสริมสันติภาพ คือการไปเยี่ยมผู้ป่วยตามโรงพยาบาล  การไปเยี่ยมคนป่วยตามบ้าน  และการไปเยี่ยมเยาวชนทีอาศัยอยู่ตามหอพัก โดยกลุ่มนักดนตรีเยาวชน การร่วมร้องเพลง  สวดภาวนา  และการอบรมให้กับผู้ใหญ่ในวันเสาร์  ชึ่งยังคงดำเนินการในทุกๆ เดือน

               เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 มีการประกอบพิธีมิสซาให้กับชาวบ้านคาทอลิกที่บ้านต้นยาง จำนวนประมาณ 60 คน ตลอดจนมีการประชุมชาวบ้านและสภาวัดเรื่องการซ่อมแซมหลังคาโบสถ์ เรื่องกิจกรรม Sunday School ส่วนการสอนคำสอนยังคงดำเนินการโดยครูคำสอนทุกสัปดาห์ ซึ่งโคเออร์ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง