โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรม “เด็กยุคใหม่หัวใจรีไซเคิล”

ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2556 โคเออร์แม่สอด และ กรรมการคุ้มครองเด็กในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะอย่างเหมาะสม เพื่อลดขยะ และมลพิษทางสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้ลี้ภัย ในชื่อโครงการ “เด็กยุคใหม่หัวใจรีไซเคิล” โครงการนี้มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัยใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียน อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์ด้วยการรวมตัวกันทำงานและเข้ามีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาขยะภายในชุมชน โดยจัดกิจกรรมที่เน้นกระตุ้นให้เด็กมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ที่จะนำสิ่งของที่เหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากร และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีความรู้ที่ถูกต้องในการจัดการกับขยะภายในครัวเรือนและชุมชน สร้างจิตสำนึกที่ดีในเรื่องสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนของตนเอง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ เด็กและเยาวชน อายุ ระหว่าง 12 – 18 ปีจำนวน 300 คน และคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก อาสาสมัครสันติภาพ และเจ้าหน้าที่โคเออร์ อีกจำนวน 100 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน

โดยในเช้าวันที่ 9 เมษายน เป็นการนำผลงานที่กลุ่มเด็กและเยาวชนได้เตรียมประดิษฐไว้ล่วงหน้ามาเข้าประกวด โดยจัดแสดง และนำเสนอผลงานต่อกรรมการเพื่อรับรางวัล และมีการอ่านเรียงความที่ชนะการประกวด เรื่อง “ชีวิตของฉันภายในพื้นที่พักพิง ฯ นุโพ”

ในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการแบ่งผู้ร่วมกิจกรรมออกเป็นกลุ่ม เพื่อทำกิจกรรม เช่น การเก็บขยะตามถนน แม่น้ำลำคลอง และพื้นที่สำคัญ ๆ พร้อมทั้งรณรงค์เรียกร้องให้ชุมชนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม จากนั้นโคเออร์จัดกิจกรรมฉายวิดีโอเรื่องไฟไหม้บ้านอุ้มเปี้ยม และ บ้านแม่สุริน ตามด้วยการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและรับมือกับภัยพิบัติ จากนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยงาน Handicapped International ได้มาให้ความรู้เรื่องภัยจากทุ่นและวัตถุระเบิด

ในท้ายที่สุดมีการสรุปและประเมินผลการทำกิจกรรมครั้งนี้เพื่อปรับปรุงการทำงานในอนาคต

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “เด็กยุคใหม่หัวใจรีไซเคิล ” ประกอบด้วย การแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของใช้แล้ว และการประกวดเรียงความ

ส่วนหนึ่งของสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของใช้แล้ว

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน โดยการเก็บขยะบริเวณแหล่งน้ำ ถนน และตามสถานที่สำคัญ พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัยไร้มลพิษ

การฉายภาพเหตุการณ์ไฟไหม้ที่พื้นที่อุ้มเปี้ยมและแม่สุริน และการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังอัคคีภัยในหน้าแล้ง