โคเออร์จัดการประชุมสัมมนาพื้นที่ความคิดเยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบทั้ง 9 แห่ง

โคเออร์จัดการประชุมสัมมนาพื้นที่ความคิดเยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบทั้ง 9 แห่ง เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้นำเสนอความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนเพื่อนำเสนอต่อผู้ใหญ่ให้รับรู้ รับฟัง เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ ความกังวลด้านโอกาสในการศึกษา ประเด็นการคุ้มครองเด็ก รวมถึงเรื่องของอนาคตเมื่อกลับประเทศ โดยมีกระบวนการสามขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นพูดคุยสอบถามข้อมูล และขั้นตอนการนำเสนอต่อผู้ใหญ่คือผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้รับฟังและตอบคำถาม

สัมมนาเปิดพื้นที่ความคิดเยาวชนผู้ลี้ภัยกะเรนนีบ้านใหม่ในสอย อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดสัมมนาเปิดพื้นที่ความคิดเยาวชนลี้ภัยกะเรนนีที่ศูนย์สังคมสงเคราะห์ของโคเออร์ในพื้นที่ ฯ บ้านใหม่ในสอย อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีมีกระบวนการสามขั้นตอน ในวันที่ 9 และ 16 กุมภาพันธ์ และวันที่ 3 มิถุนายน2556 ด้วยการตั้งคำถามระดมความคิดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ความเข้าใจเรื่องสิ่ทธิของเด็ก ความคิดเห็นและสิ่งที่อยากทำเพื่อชุมชน ความช่วยเหลือที่ต้องการจากผู้ใหญ่ ความกังวลและห่วงใยหลัก ๆ ตลอดจนความคาดหวังในอนาคต

โคเออร์แม่สะเรียงและแม่สอดจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาเปิดพื้นที่ความคิดเยาวชนผู้ลี้ภัย

โคเออร์แม่สะเรียงจัดการประชุมสัมมนาเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้นำเสนอความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนเองเพื่อนำเสนอต่อผู้ใหญ่ให้รับรู้

โดยจัดการประชุมที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่ลามาหลวง อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 10 เมษายน 2556 ซึ่งมีเยาวชนผู้ลี้ภัยจำนวน 56 คน เข้าร่วมกิจกรรมฝึกฝนการเป็นผู้นำ ด้วยการสะท้อนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเพื่อนเด็กและเยาวชนให้ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับฟัง รับรู้ และช่วยเหลือแก้ปัญหาการใช้ชีวิตในศูนย์ผู้ลี้ภัย

ประเด็นที่เยาวชน นำเสนอได้แก่ ความกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของผู้ลี้ภัย ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้ลี้ภัยและเยาวชน เรื่องสถานการณ์และโอกาสในการศึกษาต่อเนื่อง เรื่องอาหาร และที่อยู่อาศัยที่ต้องการการซ่อมแซม ประเด็นสิทธิในการเดินทางออกนอกพื้นที่ เพื่อเรียนรู้และหาประสบการณ์จากโลกภายนอก สิทธิขั้นพื้นฐานด้านความปลอดภัย ด้านการศึกษา การไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่สาม ด้านบริการสุขภาพ โทษของแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด ตลอดจนวิธีการเลิกสิ่งเสพติดและสถานบำบัด

จากนั้นผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เด็กนำเสนอ ได้ชี้แจง และ ตอบข้อกังวลของเยาวชน โดยเป็นบรรยากาศแห่งการรับฟังความเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้คนสองวัย

ในส่วนของโคเออร์แม่สอดได้จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาเปิดพื้นที่ความคิดเยาวชน ที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่หละและบ้านนุ-โพ เมื่อวันที่ 24 และ 26 เมษายน 2556 ตามลำดับ มีเยาวชนจำนวน 17 คน และ ผู้แทนองค์กร จำนวน 14 คน เข้าร่วมกิจกรรมที่บ้านแม่หละ ส่วนที่บ้านนุโพ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 44 คน ประกอบด้วยเยาวชน จำนวน 31 คน และผู้แทนองค์กร จำนวน 13 คน

ประเด็นที่เยาวชนแสดงความคิดเห็น และเสนอต่อผู้ใหญ่เพื่อแก้ปัญหา ประกอบด้วย 5 ประเด็นคือ ที่อยู่อาศัย การศึกษา การบริการด้านสุขภาพ การปันส่วนอาหาร และความปลอดภัย

กิจกรรมเปิดพื้นที่ความคิดเยาวชน ครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำที่รู้จักรวบรวมความคิด ความกล้านำเสนอมุมมองของเด็กให้ผู้ใหญ่รับฟังและเข้าใจ เยาวชนเองก็ได้รับความกระจ่างและพัฒนาความรับรู้ความเข้าใจเรียนรู้สิ่งที่ได้รับฟังจากผู้ใหญ่ เป็นกระบวนการสื่อสารสองทาง ในขณะเดียวกัน หน่วยงานหรือผู้ใหญ่ ก็ได้รับรู้มุมมองของเด็ก เข้าใจ และ สามารถปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับเยาวชนต่อไป ซึ่งโคเออร์คาดหวังว่าเวทีรับฟังความคิดระหว่างเด็กและผู้ใหญ่นี้จะยังคงดำเนินต่อไป